Selvitys

Miten opintotiedot tuodaan entistä paremmin viranomaisten, oppijoiden ja muun yhteiskunnan ulottuville? Esiselvitys löysi kaksi lupaavaa ratkaisua

Korkeakouluissa kertyy paljon opintoja koskevaa tietoa opintosuorituksista, tutkinnoista, lukuvuosi-ilmoittautumisista ja opiskeluoikeuksista. Näitä tietoja tarvitsevat arjessaan paitsi oppijat itse myös viranomaiset, korkeakoulut, tilastopalvelut ja monet muut yhteiskunnan toimijat.

Keväällä 2023 Digivisio 2030 -hanke käynnisti aiemman työnsä ja opetus- ja kulttuuriministeriön aloitteen pohjalta esiselvityksen siitä, miten oppimisen tietovirrat voidaan tuoda entistä paremmin eri tahojen ulottuville. Vuodesta 2014 alkaen tiedot on koonnut yhteen valtakunnallinen VIRTA-opintotietopalvelu, joka on nyt tulossa elinkaarensa päähän. Sen uudistamisella on vahva yhteys opintotietoja sisältävään alustaan, jota korkeakoulujen yhteinen Digivisio-hanke kehittää.

Esiselvityksen toteuttivat yhdessä Digivision ja VIRTA-palvelun asiantuntijat. Siinä kartoitettiin nykytilan pulmia ja sidosryhmien toiveita sekä hahmoteltiin viisi vaihtoehtoa, joilla VIRTA-opintotietopalvelu voitaisiin korvata.

Haasteina hidas tiedonsiirto ja tarve tuoda palveluun uusia sisältöjä

Ministeriön omistama ja CSC:n ylläpitämä VIRTA-opintotietopalvelu sisältää 1,3 miljoonan tutkinto-opiskelijan tiedot. Palvelua käytetään ahkerasti: vuonna 2022 sen rajapinnasta tehtiin 56 miljoonaa hakua.

VIRTA-tietoja hyödyntävät useat eri tahot, esimerkiksi KELA opintotukiratkaisuissaan ja HSL myöntäessään matkalipuista opiskelija-alennuksia. Opintotietoja käyttävät myös korkeakoulut ja ministeriö johtamisen tukena. VIRTA kytkeytyy tiiviisti Opetushallituksen KOSKI-palveluun, joka yhdistelee tietoja eri opetus- ja koulutusasteilta.

Nykyisen VIRTA-palvelun tiedot eivät riitä kattamaan tulevaisuuden tarpeita. Palveluun olisi esimerkiksi pystyttävä lisäämään kuvauksia siitä, minkälaista osaamista opintosuorituksista karttuu. Nykyinen ratkaisu ei myöskään tue parhaalla tavalla tiedon laadun ja yhteismitallisuuden ylläpitämistä. Palvelussa on esimerkiksi liian suuri viive: tieto voi olla jo parikin päivää vanhaa, kun se päätyy loppukäyttäjälle. Hankalaa on myös se, että palveluun täytyy tuoda jokaisella päivityskerralla uudestaan koko historiallinen tietomassa.

Sidosryhmiltä eväitä uuden palvelun kehitystyöhön

Esiselvitysryhmä keräsi keväällä 2023 palvelun uudistamisen tueksi sidosryhmien näkemyksiä työpajoissa ja kokouksissa. Maaliskuussa toteutettiin myös kysely, johon vastasi 32 korkeakoulua ja 9 tiedonhyödyntäjää.

Sidosryhmät nimesivät useita kehitystoiveita. Uuteen palveluun voitaisiin esimerkiksi tuoda myös sellaiset koulutukset, jotka eivät kerrytä opintopisteitä. Käsitteiden käyttöä olisi yhdenmukaistettava ja tiedon laatu taattava joka vaiheessa. Tarpeeton tiedonsiirto pitäisi minimoida ja tietojen siirtämisestä tehdä reaaliaikaisempaa. Lisäksi palveluun olisi hyvä saada mukaan joukosta toistaiseksi puuttuvat korkeakoulut.

Viisi ratkaisuehdotusta puntaroitavaksi

Esiselvitysryhmä muotoili viisi ratkaisuehdotusta, joilla VIRTA-opintotietopalvelu voitaisiin korvata. Kaikkia niitä yhdistää, että Digivisio on mukana uutena toimijana ja KOSKI-palvelun rooli kasvaa. Vaihtoehdoista kahdella oli eniten vahvuuksia, minkä vuoksi työryhmä suositteli niiden jatkoselvittämistä.

Hyviä puolia sisälsi ehdotus 1, jossa Pepistä, Sisusta ja vastaavista korkeakoulujen opintotietojärjestelmistä siirrettäisiin tiedot Digivision tietoalustalle hyödynnettäviksi. Sieltä ne välitettäisiin KOSKI-palveluun. Tämä ratkaisu muistuttaa eniten nykyistä mallia. Lupaava oli myös ehdotus 3. Siinä opintotietojärjestelmät kirjoittaisivat tiedot suoraan Digivision alustalle, josta ne välitettäisiin KOSKI-palveluun. Kumpikin ehdotus hyödyntää Digivision mahdollisuuksia ja minimoi tiedonsiirtoa. Työryhmän mielestä niitä kannattaakin selvittää tarkemmin.

Sen sijaan kolmea muuta ehdotusta tulee arvioida kriittisesti. Ehdotuksessa 2 opintotiedot siirrettäisiin Digivision alustalle mutta KOSKI-palvelulla olisi isompi rooli, mistä voisi aiheutua ongelmia. Ehdotuksessa 4 opintotiedot puolestaan siirrettäisiin jonkin muun toimijan kuin Digivision tietoalustalle ja ehdotuksessa 5 ne siirrettäisiin suoraan KOSKI-palveluun. Työryhmä katsoi, että kumpikaan vaihtoehdoista ei ole Digivision yleiskokouksen hyväksymän tiedonsiirtoperiaatteen mukainen. Lisäksi niissä piilee muita heikkouksia, kuten esteitä tiedon jalostamiselle.

Jatkoselvitystyö on jo käynnistynyt

Esiselvityksen pohjalta ei pystytä vielä valitsemaan parasta ratkaisua VIRTA-opintotietopalvelun korvaajaksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistikin lokakuussa 2023 jatkoselvityksen, jossa tutkitaan tarkemmin eri vaihtoehtojen kustannuksia, hyötyjä ja lainopillisia näkökohtia.

Työ jatkuu kesäkuulle 2024 asti. Sen etenemistä voi seurata Wiki-sivulta, ja siitä kerrotaan sidosryhmille myös sähköpostitse. Jos sinulla herää kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen digivisio@csc.fi tai virta@csc.fi.

VIRTA-Digivisio-esiselvityksen ydinryhmän muodostivat Aino-Kaisa Ellfolk CSC:n VIRTA-tiimistä sekä Leena Latva-Rasku ja Matti Riihimäki Digivisio-hankkeesta. Työtä tuki myös projektiryhmä, johon kuuluivat lisäksi Minna Pylkkönen, Helena Majamäki ja Kimmo Rautio VIRTA-tiimistä sekä Vilho Kolehmainen ja Jorma Korkiakoski Digivisio-hankkeesta.

Lisätietoja

Lue koko VIRTA-Digivisio-esiselvitys:
VIRTA-Digivisio-esiselvityksen raportti »