Mikä on digivisio?

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.

Digivisio 2030

Ajankohtaista

Tervetuloa Digivisio 2030 -hankkeen webinaariin

Kutsumme kaikki kiinnostuneet mukaan Digivisio 2030 -hankkeen webinaariin kuulemaan hankkeen etenemisestä tiistaina 27.10. klo 11.00–12.00. Webinaarin ohjelma (muutokset mahdollisia) Tilaisuuden avaus, Ilkka Niemelä Hankejohtajan esittäytyminen, […]

Digivisio 2030 työ etenee – Hanna Nordlund nimitetty hankejohtajaksi

Nimitysuutinen 8.10.2020 Hankejohtajan ensimmäisiä tehtäviä on Digivisio 2030 -tiekarttojen täsmennys seuraaville vuosille yhdessä korkeakouluyhteisön kanssa.  Kauppatieteiden tohtori Hanna Nordlund on valittu Suomen korkeakoulujen yhteisen Digivisio […]

Arbetet med Digivision 2030 framskrider – Hanna Nordlund har utnämnts till projektledare

Utnämningsnyhet 8.10.2020 Projektledarens första uppgifter är att precisera projektplanerna för de närmaste åren tillsammans med högskolesamfundet. Ekonomie doktor Hanna Nordlund har valts till projektledare för […]

Digivisio 2030 -hankkeen rahoitushakemus jätetty ja hanketoimistosopimus hyväksytty 

Digivisiohankkeen ohjausryhmä on yhteistyössä korkeakoulujen kanssa valmistellut ja jättänyt syyskuussa rahoitushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushakuun ”Kohti parempaa oppimista, osaamista ja digitaalista edelläkävijyyttä: Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö […]

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit »

Ohjausryhmä

Usein kysytyt kysymykset

Digivisio 2030 on kunnianhimoinen ja ajallisesti pitkä hanke. Sen rahoitus koostuu useamman rahoituslähteen käyttämisestä tavoitteen saavuttamiseen.

Hanke jätti 15.9.20 hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushakuun ”Kohti parempaa oppimista, osaamista ja digitaalista edelläkävijyyttä: Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö ja sitä tukevan korkeakoulupedagogisen ja ohjausosaamisen kehittäminen”. Tässä haussa voidaan myöntää erityisavustuksena enintään 20 miljoonaa euroa tavoitteen mukaiseen toimintaan.

Tätä erillisrahoitusta on haettu Digivisio 2030 -hankkeen vaiheiden 1 ja 2 toteuttamiseen vuosina 2021–2024 ja se kohdentuisi erityisesti:

  • hankkeen käynnistämiseen
  • digitaalisen palveluympäristön toteuttamiseen
  • yhteiseen ja jaettuun tietoon perustuvan pedagogiikan, ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin  kehittämiseen
  • korkeakoulujen  digitaalisen  transformaation  edistämiseen.

Erillisrahoituksen lisäksi OKM:n korkeakouluille myöntämästä rahoituksesta kohdennetaan ajanjaksolla 2021-2024 ohjelmarahoitusta digitaaliseen palveluympäristön kehittämiseen vastuukorkeakouluille haettavaksi.

Digivisio 2030 -hankkeen vaiheen 3, joka toteutetaan  vuosina  2025–2030, rahoituksesta päätetään myöhemmin.

Digivisio 2030 -hankkeen ohjaus- ja päätöksentekomallit rakennetaan läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Vastuut, velvoitteet ja rahoitus sovitaan selkeästi eri osapuolien kesken ja korkeakoulut ovat sitoutuneet yhteiseen kehitykseen. Luotettava ja ennustettava hankeorganisaatio vastaa hankkeen operatiivisesta johtamisesta ja toteuttamisesta: hankkeen suunnittelu, toteutus, resursointi ja raportointi hoidetaan keskitetysti. Hankkeessa tehtävää kehitystyötä ohjaavat yhdessä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa vahvistetut tavoitteet ja tiekartat.

Tämän sivuston Ajankohtaista-osiosta löytyvät viimeisimmät tiedotteet Digivisio 2030 -hankkeen ohjausryhmältä. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan ohjausryhmän jäseniin ja pyytää heitä kertomaan hankkeen etenemisestä, mahdollisesti myös tilaisuuteen osallistuen. Ohjausryhmän yhteystiedot löydät tämän sivuston etusivulta.

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen, sopimuspohjainen hanke ja sillä on yksi kaikille korkeakouluille yhteinen tavoite: tehdä Suomesta joustavan oppimisen mallimaa maailmassa. Yhteisen kansallisen tason tavoitteen saavuttaminen edellyttää korkeakouluilta toiminnan muutoksia, investointeja ja laajan kokonaisuuden haltuunottamista.

Yhteistä sitoutumista kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi vaadittavaan työhön edistetään monin eri keinoin:
– Digivisiotyön lähtökohtana on oppija ja hänen polkunsa: mitkä ovat oppijan kannalta keskeisiä kysymyksiä, jotka halutaan ratkaista.
– Kaikki hankkeessa tehtävä työ on osallistavaa, avointa ja läpinäkyvää.
– Hankkeessa toteutetaan myös sellaisia tuotoksia, jotka saadaan nopeasti korkeakoulukentän käyttöön.
– Korkeakoulujen kanssa on sovittu yhteisen pysyvän hanketoimiston perustamisesta ja hankkeelle valitaan päätoiminen hankejohtaja, joka kokoaa ja koordinoi digivisiotyötä. Hanketoimisto vie visiotyötä eteenpäin ja hankejohtaja kokoaa toimijat, jolloin työn eteneminen ei riipu yksittäisistä toimijoista.

Suomalainen korkeakoulukenttä on Digivisio 2030 -hankkeessa sitoutunut maailmanlaajuisestikin erittäin kunnianhimoiseen ja pitkäaikaiseen tavoitteeseen luoda monipuolinen ja joustava oppimisen ekosysteemi, joka edellyttää kokonaisvaltaista muutosta niin periaatetasolla, toimintamalleissa, tiedon hallinnassa kuin järjestelmäarkkitehtuureissa. Osana tätä laajempaa muutosprosessia myös pedagogiikkaan liittyviä prosesseja ja rakenteita arvioidaan ja niihin haetaan parhaita toimintamalleja ja ratkaisuja. Digipedagogiikan kasvava merkitys ja hyvinvoinnin tukeminen oppimisprosessissa edellyttävät uudenlaista osaamista myös opettajilta, ohjaajilta ja koulutuksen suunnittelijoilta.

Tarvittavan muutoksen mahdollisestamiseksi hankkeessa rakennetaan verkostoja, joiden avulla kehitetään ja yhtenäistetään pedagogista osaamista erityisesti seuraavista näkökulmista:

  • Miten pystytään hyödyntämään täysimääräisesti digitaalisuuden tuomat edut?
  • Miten käytetään oppijan omistamaa dataa ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen?

Hankkeen valmistelussa ja käytännön toteutuksessa hyödynnetään aiempi, vuoden 2019 keväällä tehty korkeakoulupedagogiikan ja ohjausosaamisen kehittämisohjelman valmistelu, jossa korkeakoulutuksen erityisavustushankkeiden ja opettajankoulutusfoorumin hankkeiden tuloksista johdettiin korkeakoulupedagogiikan, pedagogisen johtamisen, opintojen ohjauksen ja hyvinvointiosaamisen alueet.