Mikä on digivisio 2030?

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.

Digivisio 2030

Ajankohtaista

Järjestämme esittelywebinaarin teknisiä ratkaisuja toteuttaville toimittajille 29.11.

Digivisio 2030 -hanke järjestää esittelywebinaarin mahdollisille palveluita ja teknisiä ratkaisuja toteuttaville toimittajille maanantaina 29.11. klo 12.30-14.00. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä aletaan hakea kilpailutuksella yhteistyökumppaneita palvelujen […]

Viisi näkökulmaa Suomen korkeakouluopiskelijoihin -osallistu teematyöpajoihin 30.11., 2.12. tai 8.12.

Järjestämme kolme samansisältöistä työpajaa teemalla Viisi näkökulmaa Suomen korkeakouluopiskelijoihin. Tervetuloa mukaan! Digivision kohderyhmä on poikkeuksellisen laaja. Se kattaa kaikkien Suomen korkeakoulujen kaikki opintoalat, tutkinto- ja […]

Osallistu Digivisio 2030 Digipedagogiikan studiot 2021-2022 sarjaan!

KÄRKIHANKKEISTA ETEENPÄIN –digipedagogiikan hyvät käytänteet jakoon! Digipedagogiikkaa eri tavoin tukevia tuotoksia syntyi monessa kärkihankkeessa. Digivisio 2030 digipedagogiikan kolmen teeman sarja nostaa esille ajankohtaisia asioita niin […]

Käyttäjäkeskeisen identiteetin- ja pääsynhallinnan -projekti ratkoo joustavan oppimisen ja oppijoiden sekä tiedon liikkuvuuden haasteita

Identiteetinhallinnan nykyinen malli, jossa korkeakouluilla on käytössään oma organisaatiokeskeinen ratkaisu, ei palvele optimaalisesti jatkuvan oppimisen tavoitteita ja tarpeita – sitä, että oppija voi joustavasti ja […]

Projektet för en användarcentrerad identitets- och åtkomsthantering löser utmaningarna för flexibelt lärande samt studerande- och informationsrörlighet

Den nuvarande modellen för identitetshantering, där högskolorna använder en egen organisationscentrerad lösning, tjänar inte målen och behoven för kontinuerligt lärande – att studerande flexibelt och […]

User-centred identity and access management project solves the challenges of flexible learning and the mobility of learners and information

The current model of identity management, in which higher education institutions have their own organisation-based solution, does not serve the objectives and needs of continuous […]

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit »

Ohjausryhmä

Usein kysytyt kysymykset

Digivisio 2030 on kunnianhimoinen ja ajallisesti pitkä hanke. Sen rahoitus koostuu useamman rahoituslähteen käyttämisestä tavoitteen saavuttamiseen.

Hanke jätti 15.9.20 hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushakuun ”Kohti parempaa oppimista, osaamista ja digitaalista edelläkävijyyttä: Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö ja sitä tukevan korkeakoulupedagogisen ja ohjausosaamisen kehittäminen”. Tässä haussa voidaan myöntää erityisavustuksena enintään 20 miljoonaa euroa tavoitteen mukaiseen toimintaan.

Tätä erillisrahoitusta on haettu Digivisio 2030 -hankkeen vaiheiden 1 ja 2 toteuttamiseen vuosina 2021–2024 ja se kohdentuisi erityisesti:
– hankkeen käynnistämiseen
– digitaalisen palveluympäristön toteuttamiseen
– yhteiseen ja jaettuun tietoon perustuvan pedagogiikan, ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin  kehittämiseen
– korkeakoulujen  digitaalisen  transformaation  edistämiseen.

Erillisrahoituksen lisäksi OKM:n korkeakouluille myöntämästä rahoituksesta kohdennetaan ajanjaksolla 2021-2024 ohjelmarahoitusta digitaaliseen palveluympäristön kehittämiseen vastuukorkeakouluille haettavaksi. Digivisio 2030 -hankkeen vaiheen 3, joka toteutetaan  vuosina  2025–2030, rahoituksesta päätetään myöhemmin.

Tutustu rahoitushakemukseen tarkemmin:

Digivisio 2030 -hankkeen yleiskuvaus ja rahoitushakemus

Digivisio2030.fi -verkkosivuille on koottu kaikki perustieto Digivisiosta ja sen etenemisestä. Hankkeessa pyritään osallistavaan ja avoimeen työhön ja se mm. järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia ja työpajoja, joiden ajankohdista ja sisällöistä kerrotaan verkkosivuilla. Lisäksi eduuni wikistä löytyy erityisesti hankkeen tilannekuvaan ja eri työpakettien työskentelyyn liittyen lisämateriaaleja.

Kehittämishankkeissa tehtyä työtä hyödynnetään Digivisio 2030 -hankkeen valmistelussa ja tiekarttoja suunnitellessa. Hankkeen puitteissa tullaan arvioimaan, miten aiemmissa kehittämishankkeissa syntyneitä tuotoksia voidaan hyödyntää ja mahdollisesti jatkokehittää. Aikataulullisesti arviointi toteutetaan vuoden 2021 aikana ja kytketään Digivisio 2030 työpakettien suunnitteluun, joiden valmistumisen tavoiteaikataulu on syyskuussa 2021.

Lisätietoa eduuni wikissä.

Lainsäädännön osalta Digivisio 2030 -hanke tekee tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja käy keskusteluja siitä, onko Digivision myötä mahdollista miettiä uudenlaista lainsäädännöllistä näkökulmaa esimerkiksi datan hyödyntämisen osalta. Hankkeen yhtenä prioriteettina on tunnistaa mahdolliset muutostarpeet lainsäädännössä ja reunaehdot, joita täytyisi vielä muuttaa, jotta kunnianhimoinen digivisio voisi toteutua.

Katso kaikki UKK:t »