Blogi

Digivision pilotissa on testattu podcastien ja videoiden viemistä yhteiselle tarjottimelle – yhteiskehittäminen avaa uusia näkökulmia

Digivisiossa tehdään oppimiselle tulevaisuus. Muutos vaatii uudenlaista ajattelua ja vanhojen raamien ravistelua. Osajulkaisu 1.0:n yhteiskehittämisessä ja pilotoinnissa me mukana olevat korkeakoulut olemme kehittäneet yhdessä jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta. Keskiössä on ollut non- ja informaalin tarjonnan, eli esimerkiksi podcastien, blogien, videoiden ja webinaarien, tuominen tarjottimelle.

Olemme pohtineet asioita monelta kantilta, ja tapaamisissa on ollut mukana laaja joukko korkeakoulujen asiantuntijoita. Olemme käsitelleet esimerkiksi oppijalähtöistä tarjonnan kuvaamista, tarjonnan luokittelutietoja, oppijan ohjausta ja neuvontaa, digipedagogisia laatukriteereitä, häiriöiden ja palvelupyyntöjen hallintaa sekä muutosvaikutuksia.

Sisäiset prosessit avainasemassa

Muutosvaikutusten arviointi ja sisäisten prosessien kehittäminen ovat kuuluneet meillä Xamkissa pilotointityöhön heti alusta alkaen. Sisäisten prosessien kehittämisessä on ollut vahvasti mukana TKI-henkilöstömme, sillä erityisesti kehittämishankkeissa tuotetaan paljon non- ja informaalia opintotarjontaa. Olemme yhdessä pohtineet, mitä muutoksia Digivision tarjotin voisi tuoda toimintatapoihimme ja prosesseihimme sekä sitä, miten voisimme hyödyntää hankkeissa tehtyä työtä esimerkiksi avoimen korkeakoulutuksen ja täydennyskoulutusten puolella entistä paremmin.

Pilotissa tehty yhteiskehittäminen on ollut antoisaa. Olemme huomanneet, että muut korkeakoulut pohtivat samoja asioita kuin mekin – esimerkiksi sitä, mikä non- ja informaalin tarjonnan rooli on tarjottimella ja miten sisäisiä prosesseja tulisi kehittää tukemaan odotettavissa olevaa muutosta. Olemme myös puntaroineet yhdessä, miten korkeakoulujen tulisi profiloitua suhteessa tarjottimeen, mitä kannusteita korkeakouluille mahdollisesti asetetaan tulevaisuudessa ja toisaalta sitäkin, miten oppija osaa valita itselleen sopivat vaihtoehdot valtavasta määrästä oppimismahdollisuuksia.

Tuotekehityksen tuloksena helppokäyttöinen ja selkeä tarjotin

Pilottikorkeakouluina meidän on ollut mahdollista osallistua katselmuksiin, joita Digivision teknisen osajulkaisun tuotekehitystiimit ovat pitäneet. Tilaisuuksissa tiimit ovat käyneet läpi viimeisen kahden viikon aikana kehitettyjä asioita. Tämä on konkretisoinut sen tosiasian, kuinka paljon työtä pelkästään tarjottimen tekninen kehittäminen vaatii.

Huhtikuussa pääsimme testaamaan tarjottimen ensimmäistä versiota, eli syöttämään sinne tarjonnan tietoja. Huomasimme, että tarjotinta on erittäin helppo ja selkeä käyttää. Toki teknistä kehitystäkin vielä tarvitaan, jotta tarjotin palvelisi käyttäjiään optimaalisesti. On ollut hienoa huomata, että testauksen aikana syntyneitä kommentteja on huomioitu jo testausaikana ja tarjottimelle on tehty konkreettisia muutoksia.  

Teknisen osajulkaisun pilotissa 2.0 mukana olevat korkeakoulut alkavat testata formaalin tarjonnan, eli avoimen korkeakoulutarjonnan, syöttämistä tarjottimelle vuoden 2023 aikana. Tarkoitus on, että tarjottimelta on jatkossa rajapinnat eri järjestelmiin. Tällöin manuaalista tarjonnan syöttämistä ja rikastamista tarvitsisi tehdä mahdollisimman vähän. Tämä on luonnollisesti myös Xamkin toive. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten tarjotin muuttuu kehitystyön ansiosta.

Kokonaisuuden hahmottaminen ja viestintä tärkeää

Pilottien ja yhteiskehittämisen lisäksi Digivisiossa tapahtuu valtavasti erilaisia asioita. Vaatii paljon työtä hahmottaa, miten eri osaset linkittyvät toisiinsa. Onkin erittäin tärkeää, että kehitystyöhön eri rooleissa osallistuvat henkilöt korkeakoulun sisällä tapaavat säännöllisesti ja käyvät asioita yhdessä läpi. Näin varmistetaan tiedonkulku ja kehitystyön edistyminen samaan suuntaan. Yhdessä on myös hyvä pohtia, millaisia muutoksia Digivision tuottamat palvelut tuovat mukanaan ja keitä kaikkia muutokset omassa organisaatiossa koskettavat.

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen käyttöönotto tuo mukanaan suuriakin muutoksia. Lopputuloksesta tulee varmasti hyvä, kun panostamme yhteiskehittämiseen ja tarkastelemme lisäksi korkeakoulujen sisäisiä prosesseja ja muutosvaikutuksia!

Noora Juuti

Kehittämiskoordinaattori, pilottikoordinaattori

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk