Blogg

I pilotprojektet för Digivisio har man testat att föra podcaster och videor till det gemensamma utbudet – gemensam utveckling öppnar nya perspektiv

Genom Digivisio skapas en framtid för lärande. Förändringen kräver nya sätt att tänka och att gamla ramar skakas om. I den gemensamma utvecklingen av och pilotprojektet för delpublikation 1.0 har vi högskolor som deltar tillsammans utvecklat utbudet för kontinuerligt och flexibelt lärande. Fokus har legat på att få med icke- och informellt material, till exempel podcaster, bloggar, videor och webbinarier i utbudet.

Vi har funderat på saker ur många synvinklar och ett stort antal experter från högskolorna har deltagit i mötena. Vi har till exempel behandlat elevorienterad beskrivning av utbudet, klassificeringsuppgifter för utbudet, handledning och rådgivning för den studerande, digitala pedagogiska kvalitetskriterier, hantering av störningar och serviceförfrågningar samt förändringseffekter.

Interna processer i nyckelposition

Bedömningen av förändringseffekterna och utvecklingen av de interna processerna har redan från början hört till arbetet för pilotprojektet hos oss vid Xamk. Vår FUI-personal har deltagit aktivt i utvecklingen av de interna processerna, eftersom det i synnerhet i utvecklingsprojekten produceras ett stort icke- och informellt studieutbud. Tillsammans har vi funderat på vilka förändringar Digivisions utbud kunde medföra i våra verksamhetssätt och processer, samt hur vi bättre än tidigare kunde utnyttja det inom projekten gjorda arbetet till exempel inom den öppna högskoleutbildningen och fortbildningen.

Den gemensamma utvecklingen inom pilotprojektet har varit givande. Vi har märkt att andra högskolor funderar på samma saker som vi – till exempel vilken roll icke- och informellt material har inom utbudet och hur de interna processerna borde utvecklas för att stödja den förändring som är att vänta. Vi har också tillsammans övervägt hur högskolorna borde profilera sig i förhållande till utbudet, vilka incitament som eventuellt ställs för högskolorna i framtiden och å andra sidan även hur eleven kan välja de alternativ som passar hen från den enorma mängden inlärningsmöjligheter.

Produktutvecklingen resulterar i ett enkelt och tydligt utbud

Som pilothögskolor har vi haft möjlighet att delta i granskningar, som produktutvecklingsteamen för Digivisions tekniska delpublikation har genomfört. Under dessa tillfällen har teamen gått igenom de saker som utvecklats under de senaste två veckorna. Detta har konkretiserat det faktum, att redan den tekniska utvecklingen av utbudet kräver mycket arbete.

I april fick vi testa den första versionen av utbudet, det vill säga mata in information om utbudet. Vi märkte att utbudet är mycket enkelt och tydligt att använda. Naturligtvis behövs det fortfarande teknisk utveckling, för att utbudet ska betjäna användarna optimalt. Det har varit fint att notera, att de kommentarer som uppkommit under testningen blivit beaktade redan under testningen och att konkreta ändringar blivit gjorda för utbudet. 

De högskolor som deltar i pilotprojektet 2.0 för den tekniska delpublikationen är med och utvecklar överföringen av det formella utbudet, dvs. det öppna högskoleutbudet, till utbudet under 2023. Det är meningen att det i fortsättningen ska finnas gränssnitt till olika system från utbudet. Då krävs det så lite manuellt arbete med inmatning och berikande av utbudet som möjligt. Detta är naturligtvis också vad Xamk önskar. Det blir intressant att se, hur utbudet förändras tack vare utvecklingsarbetet.

Viktigt att gestalta helheten och kommunicera

Utöver pilotprojekten och den gemensamma utvecklingen sker det enorma mängder olika saker i Digivision. Det krävs mycket arbete för att gestalta hur olika delar anknyter till varandra. Det är därför mycket viktigt, att personer som deltar i utvecklingsarbetet i olika roller inom högskolan träffas regelbundet och går igenom saker tillsammans. På så vis säkerställs informationsgången och att utvecklingsarbetet går i samma riktning. Det är också bra att tillsammans fundera över, vilka förändringar de tjänster som Digivision producerar medför och vilka alla som berörs av förändringarna i den egna organisationen.

Ibruktagandet av utbudet för kontinuerligt och flexibelt lärande medför även stora förändringar. Slutresultatet blir säkert bra, när vi satsar på gemensam utveckling och dessutom granskar de interna processerna och förändringseffekterna inom högskolorna!

Noora Juuti

Utvecklingskoordinator, koordinator för pilotprojekt

Sydöstra Finlands yrkeshögskola Xamk