Opiskelukyky-esiselvitys

Suomen eOppimiskeskus ry laati Digivision tilauksesta kirjallisen katsauksen opiskelukykyä edistävistä sekä keskeyttämisen ehkäisyä koskevista tutkituista keinoista osana opiskelukykyä koskevaa esiselvitystä ajalla 11/2021-2/2022. Kirjallisen katsauksen pohjalta tunnistettiin keskeisiä teemoja asiantuntijapaneeleihin, joissa hahmoteltiin ja viimeisteltiin opiskelukykyä edistävien keinoja ja keskeyttämisen ehkäisyä koskevia suosituksia Digivisio-hankkeen käyttöön.

Opiskelukykyä koskevassa esiselvityksen tuloksena tunnistettiin useita suosituksia esimerkiksi opiskelutaitojen ja digitaitojen tukemiseen, opiskelijoiden vertaistuen vahvistamiseen ja ohjauksen tukemiseen.

Suositukset sisältävät muun muassa opiskelutaitojen ja digiosaamisen tukemiseen tähtääviä menetelmiä, opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyttä tukevien foorumien ja mallien rakentamista, vertaistuutorointiin kannustamista sekä ohjauksen vahvistamiseen kannustavia toimenpiteitä. Myös oppimisanalytiikan hyödyntäminen ja sidosryhmätyöskentelyn tehostaminen sekä uraohjauksen kehittäminen löytyvät suositusten joukosta.