Utredning

Förstudien ger inspiration till samarbete mellan högskolor om lärplattformar – nästa steg är att göra användningen smidigare för den lärande

Vilken typ av samarbete kring lärplattformar kan högskolor utföra inom ramen för projektet Digivisio 2030? Den här frågan besvarades genom en förstudie som lanserades våren 2023. Det här är ett viktigt ämne eftersom lärplattformar får en allt större roll och det finns många olika behov att ta hänsyn till när de används i utbildningen. I framtiden kommer de lärande också att ha större flexibilitet när det gäller att välja studier vid olika högskolor, så de kommer att behöva kunna röra sig enkelt mellan olika plattformar.

I förstudien undersöktes hur samarbete på lärplattformar kan förbättra den lärandes upplevelse samt stödja lärarnas och administratörernas arbete. Tanken var att ge förslag på lösningar och även att identifiera områden som bör utforskas ytterligare.

Lärplattformar är programvara som används av högskolor för undervisning. Dessa inkluderar Moodle, Itslearning, Canvas och Open LMS. Syftet med förstudien var att hitta lösningar som skulle vara till hjälp för användare av alla lärplattformar.

Tiotals experter har gemensamt kartlagt den aktuella situationen

Studien förbereddes under maj-juni 2023 med fyra workshoppar för att samla in information om det aktuella läget och framtida mål för lärplattformar. Totalt 85 personer från olika högskolor anmälde sig till workshopparna.

Deltagarna diskuterade hur man bygger innehåll för lärplattformar tillsammans, hur den lärande registrerar sig för tjänster och vilken typ av stöd hen behöver. Fyra utvecklingsområden skisserades utifrån diskussionerna. Det är områden där samarbete kan skapa mervärde för högskolorna och förbättra den lärandes upplevelse.

Förbättringsområden inkluderade verktyg för samarbete mellan lärplattformar, tjänstevägen för den lärande mellan olika system, förbättring av en sammanhängande användarupplevelse och hantering av avtalsmässiga utmaningar relaterade till samarbete.

Två rekommendationer för utveckling sammanfattades

Utvecklingsförslagen presenterades för Digivisios styrgrupp i augusti. Styrgruppen ansåg att det var särskilt viktigt att främja en sammanhängande lärandeupplevelse, och baserat på kommentarerna, sammanfattade förundersökarna två rekommendationer för fortsatt arbete.

Den första utvecklingsrekommendationen är att ta fram modeller och instruktioner för att stödja en enhetlig upplevelse för den lärande. Det är lättare för den lärande att koncentrera sig på studierna när hen kan röra sig mellan olika lärplattformar från olika högskolor och har en enhetlig användarupplevelse. Detta kan stödjas genom att identifiera bra och dåliga användarupplevelser samt genom att formulera ”trådramsmodeller” som harmoniserar delar av nätkurser, såsom prestationsanvisningar, bedömningsbeskrivningar och kontaktmetoder.

Den andra utvecklingsrekommendationen gäller smidig förflyttning av den lärande från Opin.fi till och mellan lärplattformar som förvaltas av olika högskolor. Övergången bör vara enkel, tydlig och funktionell. Högskolorna skulle då ha mindre behov av vägledning och de lärande skulle vara nöjdare. Detta kunde uppnås genom att identifiera flaskhalsarna i nuvarande processer, till exempel vid autentisering, genom att fatta nödvändiga beslut och slutligen utforma en tjänsteväg för att förbättra upplevelsen för den lärande.

Styrgruppen valde ett utvecklingsmål för år 2024

Experter från högskolorna kommenterade utvecklingsrekommendationerna på Howspace-plattformen i september, varefter Digivisios styrgrupp diskuterade dem vid sitt möte. Styrgruppen beslutade att välja rekommendation 1, dvs. att främja en enhetlig lärandeupplevelse, för vidare arbete. Genom att utforma vissa element på samma sätt på alla lärplattformar förbättras den lärandes upplevelse, samtidigt som kvalitetskriterier för digital pedagogik kan omsättas i praktiken. Högskolorna kommer snabbt att kunna dra nytta av gemensamma modeller.

Styrgruppen ansåg också att rekommendation 2 var viktig, men att det var värt att återkomma till den senare. Nästa steg är att i samarbete med högskolorna utveckla elementen i en enhetlig lärandeupplevelse. Det här delgenomförararbetet kommer att äga rum under år 2024.

Utöver de slutliga rekommendationerna för utveckling av samarbete kring lärplattformar gav förstudien många värdefulla insikter från högskoleexperter.

Förstudien utfördes av delgenomförarna Anni Rytkönen från Aalto-universitetet och Matti Strengell från Sydöstra Finlands yrkeshögskola. Projektchef Kalle Huhtala och projektledare Tuula Heide från Digivisios projektbyrå deltog i arbetet.

Mera information

Rapporten är öppen för alla högskolor. Eduuni-wiki kräver inloggning.