Selvitys

Tekoälystä tukea opintojen ohjaamiseen – selvitys kartoittaa, mitä haasteita ja mahdollisuuksia tekoälyn käytössä piilee

Tekoälyllä on tärkeä rooli, kun korkeakoulut rakentavat opiskelun tueksi ohjaus- ja neuvontapalveluja Digivisio 2030 -hankkeessa. Jyri Kivinen Lapin ammattikorkeakoulusta ja Olli Hotakainen Tampereen yliopistosta ovat osatoteuttajatyönä selvittäneet, minkälaisia haasteita, mahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä tekoälyyn pohjautuvassa ohjauksessa voidaan tunnistaa. Havainnot on koottu syksyllä 2022 työpajoissa, joihin kutsuttiin osallistujia eri korkeakouluista.

Selvityksen perusteella monella korkeakoululla on meneillään hanke tai kokeilu, johon kuuluu tekoälyllä tuettua opiskelijan ohjausta. Myös oppimisanalytiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä järjestelmiä on kehitteillä, mutta ne eivät perustu kovin edistyneeseen tekoälyyn. Eniten käytössä on yksinkertaisia chatbotteja. Kehittyneemmät botit voivat etsiä tukea tarvitsevia opiskelijoita (Anniebot) tai suositella opintoja tai työpaikkoja (3AMK:n CareerBot).

Tekoälyyn liittyviä pulmia voidaan ratkoa ennakoinnilla

Selvityksen perusteella iso haaste tekoälyn tukemassa ohjauksessa on, että sitä ei vielä käytetä paljon ja monelle työntekijälle se on uusi työkalu. Tekoälyjärjestelmät voivat myös olla kalliita, ja niiden käyttöönottoon liittyy paljon eettisiä kysymyksiä ja tietoturvahaasteita. Työpajoissa merkittävimmiksi haasteiksi koettiin resurssien puuttuminen kehittämistyöstä, tekoälyn juuttuminen stereotyyppisiin tapauksiin, datan riittämätön saatavuus ja se, että pedagogisten käytäntöjen automatisointi on vaikeaa.

Näitä pulmia pystyttäisiin ratkomaan huolellisella ennakkosuunnittelulla. Korkeakoulujen henkilöstölle voitaisiin tarjota tekoälyyn liittyvää koulutusta esimerkiksi datan keruusta, käytöstä ja tietosuojasta. Kehitystyöhön olisi kohdistettava lisäresursseja. Lisäksi korkeakouluille pitäisi luoda yhtenäinen järjestelmä, jossa data ja sen hyödyntäminen noudattavat samoja standardeja ja sääntöjä. Tässä työssä Digivisio 2030 -hankkeella voisi olla tärkeä rooli.

Tekoäly auttaisi opiskelussa, arvioinnissa ja urapolun suunnittelussa

Missä kaikessa tekoälyä sitten voitaisiin hyödyntää? Selvityksen mukaan tekoäly voisi tukea oppijoita opintoihin hakeutumisessa ja niiden suunnittelussa. Se voisi suositella koulutuksia ja rakentaa opintopolkuja esimerkiksi henkilön työhistorian ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Jotta tekoäly suoriutuisi tästä tehtävästä, osaamista pitäisi kuvata samoilla termeillä koulutus- ja työmaailmassa. On myös muistettava, että tekoäly ei voi korvata keskusteluja oikean opinto- tai uraohjaajan kanssa. Oppijalla on lisäksi oltava päätösvalta siitä, miten hänen dataansa käytetään.

Opintojen aikana tekoäly voisi auttaa oppijaa esimerkiksi ajankäytön suunnittelussa. Tulevaisuudessa jokaisella oppijalla voisikin olla oma tekoälymentori. On silti huomioitava, että oppijan tulee voida päättää tietojensa käytöstä ja oppijalla tulee olla näkyvyys siihen, miten hänen tietojaan käytetään. Liiallinen tukeutuminen tekoälyyn saattaa vaikuttaa myös itseohjautuvuuteen.

Opettajia tekoäly voisi tukea esimerkiksi mikro-oppimisen ja piensuoritteiden arvioinnissa. Tekoäly pystyisi helpottamaan tarkistustyötä ja kehittyessään myös monipuolistamaan automaattisia palautteita.

Suositukset Digivisiolle ja korkeakouluille

Esiselvitys suosittaa, että korkeakoulut ryhtyvät rakentamaan edellytyksiä opiskeludatan keräämiselle jo ennen tekoälyjärjestelmien käyttöönottoa. Korkeakoulujen tulee myös panostaa ennen tekoälyjärjestelmien käyttöönottoa vahvaan ennakkosuunnitteluun tietoturvassa ja eettisyydessä.

Esiselvityksen mukaan Digivisiolla voisi olla iso rooli dataa koskevien yhteisten pelisääntöjen luomisessa, jotta käyttöön saataisiin valtakunnalliset termistöt ja ohjeistukset. Se mahdollistaisi myöhemmin korkeakoulurajat ylittävien järjestelmien rakentamisen. Yhteiset pelisäännöt datan tuottamiselle ja keräämiselle sekä yhteiset ohjeistukset termistöille ja opiskeludatan eettisille käytännöille voitaisiin laatia Digivision data-teemaryhmän asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen.

Tutustu esiselvityksen tiivistelmään: lataa materiaali.

Lue koko raportti: lataa materiaali.

Lisätietoja

Sini Hakala, digipedagogiikan koordinaattori

sini.hakala@csc.fi