Selvitys

Kansainväliset digipedagogiikan vertaisarvioinnit – esiselvitys digipedagogiikan kansainvälisestä yhteistyöstä nyt luettavissa

Matka kohti oppimisen tulevaisuutta edellyttää uutta osaamista opettajilta, ohjaajilta ja koulutuksen suunnittelijoilta. Yksi Digivisio 2030 –hankkeen tavoitteista on löytää tapoja tukea korkeakoulujen henkilöstöä digipedagogisessa muutoksessa.

Eila Pajarre Tampereen yliopistosta on laatinut osatoteuttajatyönä Digivisio-hankkeeseen esiselvityksen, joka käsittelee kansainvälistä pedagogista yhteistyötä ja MOOC-alustojen käyttöä. Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa, miten suomalaisissa korkeakouluissa tehdään kansainvälistä digipedagogista yhteistyötä, minkälaisia korkeakoulupedagogiikan tukisivustoja on kansainvälisesti käytössä sekä miten MOOC-alustoja käytetään kansainvälisesti korkeakouluympäristössä ja mitä niiden käytössä on tarpeen ennakoida ja huomioida.

Selvityksen tulosten taustalla on Digivisio-hankkeen korkeakoulujen digipedagogiikan yhteyshenkilöille toimitettu kysely ja työpaja, jotka toteutettiin keväällä 2022. Toinen osa selvityksestä koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa lähdeaineistona toimivat aiheeseen liittyvät avoimet verkkosivustot ja aiempi tieteellinen tutkimus. Lisäksi selvityksessä on hyödynnetty digipedagogiikan yhteyshenkilöiden syventäviä haastatteluja.

Kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista pidetään tärkeänä

Esiselvityksen mukaan kansainvälinen pedagoginen yhteistyö koetaan korkeakouluissa välttämättömäksi. Kansainvälinen yhteistyö edistää muun muassa hyvien käytänteiden tunnistamista ja levittämistä ja kansainvälisyys- ja kulttuuriosaamista sekä ymmärryksen laajentumista opettajilla ja opiskelijoilla. Kansainvälinen yhteistyö toimii myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotona ja korkeakoulun oman toiminnan asemoituminen kansainvälisessä kontekstissa hahmottuu paremmin yhteistyön myötä. Erityisesti kansainvälinen hanketoiminta, verkostot ja henkilökohtaiset suhteet koetaan tärkeiksi, ja esiselvityksessä niiden todetaan ruokkivan toisiaan.

Korkeakoulupedagogiikan tukisivut osaamisen edistäjänä

Esiselvityksen mukaan kansainvälisissä tutkimuksissa on tunnistettu tarve kansalliselle korkeakoulupedagogiikan tuelle. Tutkimusten mukaan kansallinen tukisivusto voi olla resurssitehokas tapa edistää opetustehtävissä toimivien henkilöiden osaamista erityisesti kaikille korkeakouluille yhteisissä teemoissa (esim. saavutettavuus ja inkluusio). Kansalliset korkeakoulupedagogiikan tukisivustot ovat esiselvityksen mukaan harvinaisia, ja ainoastaan Irlannissa voidaan todeta olevan käytössä määritelmän täyttävä sivusto. Tyypillisempiä sen sijaan ovat korkeakoulujen omien oppimisen tuen keskusten sivustot tai kansalliset teemakohtaiset sivustot. Tarpeet, joihin tällaiset sivustot vastaavat, ovat hyvin samankaltaisia kuin kansallisten tukisivustojen tavoitteet.

Avoimen oppimisen ja MOOCien kehitystyön kuljettava käsi kädessä

Kaikille avointen massiivisten verkkokurssien, MOOCien, merkitys on kasvanut viime vuosina sekä digipedagogiikan kehittymisen että etäopetuksen lisääntymisen seurauksena. Esiselvitys suosittaa, että erityisesti avoimen oppimisen ja MOOCien kehittämistyötä tehtäisiin käsi kädessä. Korkeakoulujen välisen tiiviimmän yhteistyön avulla on mahdollista tunnistaa sellaiset kansainväliset osaamisvahvuudet, joissa korkeakoulut yhteisesti voisivat tuottaa myös kansainvälisen tason MOOC-tarjontaa.

Miten esiselvitystä hyödynnetään Digivisiossa?

Esiselvitystä hyödynnetään hankkeessa suunnitellun tukisivun integroinnissa osaksi jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta, jolloin siihen liittyvät sisällöt saavuttavat laajemman yleisön. Työskentelyssä hyödynnetään myös esiselvityksen kansainvälistä aspektia. Tarjottimen kehittämisessä huomioidaan lisäksi selvityksessä esiin noussut avoimen oppimisen ja MOOCien kehittämistyö.

Tutustu esiselvityksen tiivistelmään: lataa materiaali.

Lue koko esiselvitys: lataa materiaali.

Esiselvityksen löydät myös Eduuni-wikistä (vaatii kirjautumisen).

Lisätietoja

hankepäällikkö Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi