Utredning

Internationella inbördes utvärderingar om digital pedagogik – en preliminär rapport om internationellt samarbete inom digital pedagogik är färdig

Resan mot framtidens lärande kräver nya färdigheter för lärare, rådgivare och utbildningsplanerare. Ett av målen för Digivisio 2030-programmet är att hitta sätt att stödja högskolepersonalen i digitala pedagogiska förändringar.

Eila Pajarre från Tammerfors universitet har förberett en förstudie för Digivisio-programmet om internationellt pedagogiskt samarbete och användning av MOOC-plattformar. Syftet var att kartlägga hur finländska högskolor deltar i internationellt digitalt pedagogiskt samarbete, vilken typ av stödwebbplatser för högskolepedagogik som används internationellt, hur MOOC-plattformar används internationellt inom den högre utbildningen och vad som måste förutses och beaktas vid användningen av dem.

Rapportens resultat bygger på en enkät som skickades ut till Digivisio-programmets kontaktpersoner för digital pedagogik vid högskolor och en workshop som ägde rum våren 2022. Rapportens andra del består av en litteraturöversikt som bygger på öppna webbplatser och tidigare vetenskaplig forskning i ämnet. Därtill har studien använt sig av djupintervjuer med kontaktpersoner för digital pedagogik.

Internationellt samarbete och nätverksbyggande anses viktigt

Förstudien visar att internationellt pedagogiskt samarbete ses som viktigt vid högskolorna. Internationellt samarbete bidrar bland annat till att identifiera och sprida god praxis samt till att utveckla internationella och kulturella färdigheter och förståelse bland lärare och studerande. Det internationella samarbetet fungerar också som en form av samhällelig påverkan och genom samarbetet blir högskolans egen verksamhet tydligare i det internationella sammanhanget. Särskilt internationell projektverksamhet, nätverk och personliga relationer uppfattas som viktiga och i förstudien konstateras att de förstärker varandra.

Stödwebbplatser för högskolepedagogik som kompetensfrämjare

Enligt förstudien har internationella studier identifierat behovet av nationellt stöd för högskolepedagogik. Forskningen visar att en nationell stödwebbplats kan vara ett resurseffektivt sätt att främja undervisningspersonalens kompetens särskilt när det gäller teman som är gemensamma för alla högskolor (till exempel tillgänglighet och integration). Enligt förstudien är det sällsynt med nationella stödwebbplatser för högskolepedagogik, och endast Irland har en webbplats som uppfyller definitionen. Mer typiska är webbplatserna för högskolornas egna center för undervisning och lärande eller nationella tematiska webbplatser. De behov som de här webbplatserna tillgodoser är mycket lika målen för nationella stödwebbplatser.

Öppet lärande och utveckling av MOOC måste gå hand i hand

Massiva MOOC-online-kurser som är öppna för alla har blivit allt viktigare under de senaste åren både som ett resultat av utvecklingen av digital pedagogik och distansundervisningens framväxt. Förstudien rekommenderar att arbetet med att utveckla det öppna lärandet och MOOCar i synnerhet bör gå hand i hand. Ett närmare samarbete mellan högskolorna kommer att bidra till att identifiera internationella kompetensområden där de också gemensamt skulle kunna producera MOOCar på internationell nivå.

Hur ska förstudien utnyttjas i Digivisio?

Förstudien kommer att användas för att integrera projektets planerade stödwebbplats med brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande så att det relaterade innehållet kan nå en bredare publik. Arbetet kommer också att bygga på den internationella aspekten av förstudien. Vid utvecklingen av brickan beaktas även utvecklingsarbetet av öppet lärande och MOOCar.

Läs förstudien: ladda ned materialet.

Förstudien finns att läsa även i Eduuni-wiki (kräver inloggning, sidan är på finska).

Mera information

projektchef Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi