Blogi

Opettajat viitoittavat digipedagogiikan tulevaisuutta

Opettajilla on merkittävä rooli oppimisen tulevaisuuden kehittämisessä ja Digivision toteuttamisessa. Opettajat ovat avainhenkilöinä tarjoamassa laadukasta opetusta yhä laajemmalle joukolle oppijoita. Digivisio nostaa oppijan ja oppimissisällöt oppimisen keskiöön ja vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansainvälisesti arvostetun oppimiskokemuksen mahdollistajana. 

Tällä hetkellä pedagogiset menetelmät, opiskelumallit ja opintojen sisällöt ovat pääosin korkeakoulukohtaisia. Digipedagogiset innovaatiot ja sovellukset tuotetaan ja kohdennetaan yleensä oman korkeakoulun opiskelijoille ja yhteisölle – pitkälti kunkin korkeakoulun toimintatavat ja tavoitteet huomioiden. Vallitseva toimintamalli saattaa aiheuttaa sen, että opettajien arvokas osaaminen siiloutuu vain yhden korkeakoulun käyttöön.

Isot yhteiskunnan ilmiöt vaikuttavat opettajien työhön 

Korkeakoulumaailman ulkopuolella vaikuttavat trendit haastavat oppimista, joten opettajien rooli tutkittuun tietoon perustuvan oppimisen fasilitoijana korostuu. Muuttuva työelämä ja tarve jatkuvalle oppimiselle ja osaamisen täydentämiselle lähentävät korkeakoulujen ja työelämän suhdetta, vaikuttaen näin myös oppimissisältöihin ja opettajien arkeen. Tulevaisuudessa tutkintoon johtava koulutus ei ole ainoa tapa täydentää omaa osaamistaan, ja oppimista pitää tapahtua läpi elämän.

Teknologian rooli opetuksen tukena tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Koronakriisi on pakottanut korkeakoulut tarkastelemaan pedagogisia menetelmiä uudestaan ja näin ollen työntänyt väistämättömään muutokseen, jossa joustavilla oppimisympäristöillä on kriittisempi rooli. Tutkimukseen perustuvan digipedagogiikan hyödyntäminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, ja opettajilla on keskeinen rooli oman uran eri vaiheisiin sopivan opetuksen tarjoajina modernein menetelmin. 

Digivisio luo opettamiselle uusia mahdollisuuksia

Joustavien opiskelumuotojen mahdollistaminen saattaa jo lähitulevaisuudessa muodostua joidenkin korkeakoulujen kilpailuvaltiksi, kun pandemia on kirittänyt aika- ja paikkavapaiden opiskelumuotojen houkuttelevuutta. Globalisaatio kiihdyttää opiskelijoista käytävää kilpailua, jolloin opettajien rooli opetuksen sekä koko korkeakouluyhteisön mukautumisessa aidosti kansainväliseen ympäristöön korostuu. Opettajien korkeaa osaamistasoa ja pedagogisia innovaatioita voitaisiin hyödyntää vielä vahvemminkin kansainvälisten osaajien houkuttelussa. 

Digivisio 2030 on korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on avata oppimisen ja opettamisen resurssit korkeakoulujen yhteiseen käyttöön sekä tuoda korkeakoulut yhteen kehittämään digipedagogiikkaa. Osana hanketta luodaan siltaa digipedagogiikan käytänteiden ja innovaatioiden hyödyntämiselle perinteisten korkeakoulurajojen yli, myös kansainvälisesti. Useiden korkeakoulujen opetusmateriaalit ja haasteet ovat hyvin samankaltaisia. Digivisio mahdollistaa tiedon jakamisen helposti opettajien välillä säästäen korkeakoulujen resursseja ja lisäämällä korkeakoulujen yhteistyötä.