Blogg

Lärarna banar väg för framtidens digitala pedagogik

Lärarna har en viktig roll i att utveckla framtidens lärande och implementera Digivisio. Lärarna är nyckelspelare då det gäller att erbjuda undervisning av hög kvalitet till ett ständigt bredare spektrum av lärande. Digivisio sätter den lärande och inlärningsinnehållet i centrum för lärandet och stärker lärarens roll som producent av kvalitetsinnehåll samt möjliggör en internationellt respekterad inlärningsupplevelse.

För närvarande är pedagogiska metoder, studiemodeller och studieinnehåll i huvudsak högskolespecifika. Digipedagogiska innovationer och applikationer produceras och riktar sig vanligtvis till de studerande och gemenskapen på den egna högskolan – till stor del med hänsyn till varje högskolas praxis och mål. Den rådande verksamhetsmodellen kan leda till att lärarnas värdefulla kompetens silofieras för användning av endast en högskola.

Stora samhällsfenomen påverkar lärarnas arbete

Trenderna utanför högskolevärlden utmanar lärandet så lärarnas roll som facilitatorer av forskningsbaserat lärande betonas. Det föränderliga arbetslivet samt behovet av kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för relationen mellan högskolorna och arbetslivet närmare varandra. Det här påverkar lärandeinnehållet och lärarnas vardag. I framtiden kommer utbildning som leder till examen inte att vara det enda sättet att komplettera den egna kompetensen, lärande måste ske under hela livet. Det föränderliga arbetslivet, behovet av kontinuerligt lärande och kompetensutveckling för relationen mellan högskolorna och arbetslivet närmare varandra och påverkar därmed också lärandeinnehållet och lärarnas vardag.

Teknologins roll för att stödja undervisningen kommer att betonas ytterligare i framtiden. Coronakrisen har tvingat högskolorna att se över pedagogiska metoder och därmed drivit fram den oundvikliga förändringen där flexibla lärmiljöer spelar en mer kritisk roll. Användningen av forskningsbaserad digitalisk pedagogik kommer att bli ännu viktigare i framtiden och lärarna kommer att ha en nyckelroll i att erbjuda lämplig undervisning med moderna metoder i olika skeden av sin karriär.  

Digivisio skapar nya möjligheter för lärandet 

Att möjliggöra flexibla studieformer kan bli en konkurrenskraftig tillgång för viss högskolor inom en snar framtid eftersom pandemin har gjort tids- och platsbaserade studieformer mer attraktiva. Globaliseringen påskyndar konkurrensen om de studerande och betonar lärarnas roll i anpassningen av undervisningen och hela högskolegemenskapen till en verkligt internationell miljö. Lärarnas höga kompetensnivå och pedagogiska innovationer skulle kunna utnyttjas ännu starkare för att attrahera internationella experter.

Digivisio 2030 är högskolornas gemensamma projekt vars syfte är att öppna upp resurserna för lärande och undervisning för gemensam användning av högskolorna samt sammanföra högskolorna för att utveckla digital pedagogik. Som en del av projektet kommer en bro skapas för utnyttjande av digipedagogisk praxis och innovationer över traditionella högskolegränser men också internationellt. Undervisningsmaterialet och utmaningarna vid många högskolor är väldigt lika. Digivisio gör det enkelt att dela information mellan lärare samt sparar högskoleresurser och ökar samarbetet mellan högskolorna.