Uutinen

Digipedagogiikan laatukriteereitä on testattu ja päivitetty

Osana Digivisio 2030 –hanketta korkeakoulut ovat laatineet digipedagogiikan laatukriteerit tukemaan laadukkaiden koulutussisältöjen tuottamista jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle. Laatukriteerit ovat osa yleisten pelisääntöjen kokonaisuutta, jota sovelletaan korkeakoulujen toimintaan jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella. 

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi ensimmäisen 0.1 version laatukriteereistä maaliskuussa, minkä jälkeen niitä on testattu ja kokeiltu pilottikorkeakoulujen kanssa. Testauksessa hyödynnettiin lomaketta, jonka avulla pilottikorkeakoulut pääsivät kokeilemaan, miten koulutustarjonnan sisältöjen laatua voidaan peilata laatukriteereitä vasten. Pilottikorkeakoulujen testauksen myötä saatiin kehitysehdotuksia mm. kriteerien sanamuotoihin ja esittämistapaan. Testauksen ja yhteiskehittämisen tavoitteena oli kerätä kokemuksia laatukriteerien hyödynnettävyydestä ja soveltuvuudesta. Yksi keskeisistä testauksen yhteydessä nousseista havainnoista oli täsmennyksen tarve laatukriteerien soveltamisesta erityisesti nonformaaliin sisältöön.  

Testauksessa tunnistettiin keskeisenä kehitysideana laatukriteerien tuominen käytäntöön tarkempien ohjeistuksien ja esimerkkien avulla. Tätä työtä laatukriteerien äärellä on aloitettu pilottikorkeakoulujen kanssa ja yhteiskehittäminen jatkuu. Toisaalta laatukriteerien hyödyntämiseen liittyvät vahvasti korkeakoulujen suunnittelun ja laadunhallinnan sekä OPS-työn prosessit. Tätä näkökulmaa on käsitelty sekä pilottikorkeakoulujen että muutoskoordinaattoriverkoston kanssa.  

Syksyllä 2023 järjestetään kolme digipedagogiikan studiota, joissa pureudutaan digipedagogiikan laatukriteereihin ja erityisesti niiden hyödyntämiseen korkeakoulujen arjessa. Digipedagogiikan studiot on suunnattu erityisesti korkeakoulujen opettajille sekä pedagogiselle ja tekniselle tukihenkilöstölle. Studioiden ajankohdat on julkaistu hankkeen Eduuni wikissä.  

Ohjausryhmä hyväksyi digipedagogiikan laatukriteerien päivitetyn 1.0 version kokouksessaan 25.5.2023. Päivitetyssä versiossa laatukriteerien esitystapaa on selkeytetty ja käytettyihin sanamuotoihin on kiinnitetty erityistä huomiota. 

Digipedagogiikan laatukriteerit ovat kehittyvä kokonaisuus, jota edistetään hankkeessa monella tasolla. Laatukriteereitä hyödynnetään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen palvelun kehittämisessä ja toisaalta kokonaisuutta yhteiskehitetään jatkuvasti korkeakoulujen asiantuntijoita osallistaen.   

Laatukriteerit löydät hankkeen Eduuni wikistä (vaatii kirjautumisen).  

Lisätietoja

Hankepäällikkö Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi