Nyhet

Kvalitetskriterier för digital pedagogik har testats och uppdaterats

Som en del av projektet Digivisio 2030 har högskolorna utvecklat kvalitetskriterier för digital pedagogik för att stödja produktionen av högkvalitativt utbildningsinnehåll för brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande. Kvalitetskriterierna ingår i en uppsättning allmänna spelregler som ska tillämpas på högskolornas verksamhet på brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.

Projektets styrgrupp godkände den första 1.0-versionen av kvalitetskriterierna i mars, varefter de har testats och prövats med pilothögskolorna. Vid testningen användes ett frågeformulär som gjorde det möjligt för pilothögskolorna att testa hur kvaliteten på innehållet i deras utbildningsutbud kunde speglas mot kvalitetskriterierna. Testningen av pilothögskolorna resulterade i förslag till förbättringar, inklusive formulering och presentation av kriterierna. Syftet med testningen och den gemensamma utvecklingen var att samla in erfarenheter om kvalitetskriteriernas användbarhet och lämplighet. En av de viktigaste slutsatserna från testningen var behovet av att klargöra hur kvalitetskriterierna ska tillämpas, särskilt på icke-formellt innehåll.

Testningen identifierade en viktig utvecklingsidé för att omsätta kvalitetskriterierna i praktiken genom mer detaljerade riktlinjer och exempel. Arbetet med kvalitetskriterier har inletts med pilothögskolorna och samutvecklingen kommer att fortsätta. Å andra sidan är användningen av kvalitetskriterier starkt kopplad till planering av högskolorna, kvalitetsstyrning och processerna i studieplansarbete. Denna aspekt har diskuterats med både pilothögskolorna och nätverket av förändringssamordnare.

Under hösten 2023 kommer tre digitala pedagogikstudior att anordnas, med fokus på kvalitetskriterier för digital pedagogik och i synnerhet på hur man använder dem i vardagen vid högskolorna. De digitala pedagogikstudiorna riktar sig särskilt till lärare samt pedagogisk och teknisk stödpersonal vid högskolorna. Datum för studiorna publiceras på projektets Eduuni-wiki.

Styrgruppen godkände den uppdaterade versionen 1.0 av kvalitetskriterierna för digital pedagogik vid sitt möte den 25 maj 2023. I den uppdaterade versionen har presentationen av kvalitetskriterierna förtydligats och särskild uppmärksamhet har ägnats åt den använda formuleringen.

Kvalitetskriterierna för digital pedagogik är en utvecklande helhet som främjas i projektet på många plan. Kvalitetskriterierna kommer att användas för att utveckla tjänsten av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande och helheten kommer kontinuerligt att utvecklas tillsammans med experter från högskolor.

Du hittar kvalitetskriterierna på projektets Eduuni-wiki (kräver inloggning).

Mera information

Projektchef Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi