Selvitys

Korkeakouluista tiedolla johdettuja avoimia yhteisöjä – tiedolla johtamisen esiselvitys nyt luettavissa

Digivisio 2030 –hankkeessa kehitettävät digitaaliset palvelut tulevat tuottamaan monipuolisesti dataa ja tietoa korkeakoulujen käyttöön. Korkeakoulujen valmiudet ja toisaalta myös toiveet palveluiden tuottaman datan hyödyntämistä kohtaan ovat vaihtelevia. Tiedolla johtamisen esiselvityksessä on selvitetty korkeakoulujen nykyisiä datan hyödyntämisen menetelmiä, tiedolla johtamiseen liittyviä odotuksia sekä tarpeita tiedolla johtamisen kehittämiseen. Selvitys rajattiin koskemaan Digivisiossa kehitettävän jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen tuottamaa tietoa oppimisesta ja opiskelusta.  

Esiselvityksen aineisto kerättiin verkkokyselyllä ja korkeakoulujen asiantuntijoiden ryhmähaastatteluilla. Kyselyyn vastasi 33 korkeakoulua, ja kyselyssä tarkasteltiin korkeakoulujen tiedolla johtamisen nykytilaa sekä odotuksia siitä, miten Digivisio voi tukea korkeakoulujen tiedolla johtamista tulevaisuudessa.  

Palveluissa syntyvä data korkeakoulujen käyttöön 

Esiselvityksen mukaan korkeakouluissa tehdään paljon sisäistä tiedolla johtamista organisaation eri tasoilla. Vaikka tiedolla johtamisen lähtökohdat korkeakouluissa ovat hyvin erilaiset, tarve siirtyä kohti ennakoivampaa analytiikkaa on yhdistävä tekijä. Esimerkiksi oppijan käyttäytymisen ja valintojen parempi ymmärtäminen ja sitä kautta opetuksen, ohjauksen ja toiminnan kehittäminen oppijoiden tarpeita paremmin vastaavaksi koettiin tärkeänä.  

Koska jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta kehitetään vaiheittain, palveluun kertyvä datan määrä kasvaa, mitä pidemmälle pilotoinnissa edetään. Dataa kertyy ensivaiheessa ensimmäisen pilotin myötä korkeakoulujen non-formaalista tarjonnasta, joka tuodaan tarjottimelle. Pilottien edetessä laajeneva tarjonta ja tarjotinta käyttävien oppijoiden määrän kasvu tuo taas uudenlaista dataa korkeakoulujen käyttöön, esimerkiksi oppijoiden käyttäytymisestä tarjottimella ja siitä, millaista opintotarjontaa korkeakoulut tuottavat tarjottimelle. Tätä dataa korkeakoulut toivovat voivansa hyödyntää tulevaisuudessa esimerkiksi oppijan ohjauksen ja opintotarjonnan kehittämiseen.  

Digivisio edistää tiedolla toimimista  

Esiselvityksen pohjalta Digivisio-hankkeessa tiedolla johtamista kehitetään käyttäjänäkökulmasta, sillä tiedon hyödyntäjiä voivat tulevaisuudessa olla hyvin erilaiset toimijat korkeakoulujen sisällä, joilla on erilaiset tarpeet ja valmiudet tiedon hyödyntämiselle. Digivisio-hanke edistää tiedolla toimimisen käsitettä, joka on jo laajemmin käytössä korkeakouluissa. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehittämistyössä varmistetaan mahdollisuus jakaa dataa korkeakouluille rajapintojen kautta. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on voida jakaa rajapinnasta myös valmiiksi analysoitua dataa. Esiselvityksessä nousseet korkeakoulujen näkökulmat ja odotukset toimivat osaltaan jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyön pohjana. 

Lue koko esiselvitys: lataa materiaali.  

Tutustu esiselvityksen tiivistelmään: lataa materiaali. 

Lisätietoja

Hankepäällikkö Sakari Heikkilä

sakari.heikkila@csc.fi