Studie

Högskolor blir kunskapsledda öppna samhällen – förstudie om kunskapsledarskap nu tillgänglig

De digitala tjänster som utvecklas inom Digivisio 2030 kommer att producera ett brett utbud av data och information för högskolor. Högskolorna har olika nivåer av beredskap och å andra sidan också olika förväntningar på användningen av de uppgifter som tjänsterna producerar. I förstudien om kunskapshantering har man undersökt de nuvarande metoderna för utnyttjandet av data vid högskolor, förväntningar på kunskapsledning och behov av utveckling av kunskapsledning. Studien begränsades till den information om lärande och studier som Digivisios bricka för kontinuerligt och flexibelt lärande tillhandahåller.

Uppgifterna för förstudien samlades in genom en online-enkät och gruppintervjuer med experter från högskolor. 33 högskolor svarade på enkäten som undersökte det nuvarande läget för kunskapsledning vid högskolor och deras förväntningar på hur Digivisio kan stödja kunskapsledning vid högskolor i framtiden.

Uppgifter som genereras av tjänsterna för användning av högskolorna

Enligt förstudien bedriver högskolorna mycket intern kunskapsledning på olika nivåer i organisationen. Även om utgångspunkterna för kunskapsledning inom högskolorna är mycket olika, är behovet av att gå mot mer proaktiva analyser en gemensam faktor. Till exempel ansågs en bättre förståelse för den lärandes beteende och val, och därmed utvecklingen av undervisning, vägledning och aktiviteter för att bättre tillgodose de lärandes behov, vara viktig.

Eftersom brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande utvecklas i etapper kommer mängden data som samlas in i tjänsten att öka allteftersom pilotprojektet fortskrider. I den första pilotfasen kommer uppgifter att samlas in om högskolornas icke-formella utbud, vilka kommer sedan att överföras till brickan. I takt med att pilotprojekten fortskrider kommer det växande utbudet och det ökande antalet lärande som använder brickan att ge högskolorna nya uppgifter t.ex. om hur de lärande beter sig på brickan och om vilken typ av studieutbud som högskolorna erbjuder där. Man hoppas kunna använda dessa uppgifter i framtiden till exempel för att utveckla både vägledning för de lärande och kursutbud.

Digivisio främjar att agera utifrån kunskap

Baserat på förstudien kommer Digivisio-projektet att utveckla kunskapsledning ur ett användarperspektiv, eftersom kunskapsanvändarna i framtiden kan vara mycket olika aktörer inom högskolor, med olika behov och kapacitet. Digivisio-projektet främjar begreppet ”att agera med kunskap” som används i större utsträckning vid högskolorna. Utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande kommer att säkerställa möjligheten att dela ut data till högskolor genom gränssnitten. I ett senare skede är målet att kunna dela med sig av föranalyserade data från gränssnittet. De perspektiv och förväntningar från högskolorna som kom fram i förstudien kommer att bidra till utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.

Läs hela förstudien: ladda ner materialet (på finska).

Bekanta dig med sammanfattningen av förstudien: ladda ner materialet (på svenska).

Mera information

Projektchef Sakari Heikkilä

sakari.heikkila@csc.fi