Selvitys

Esiselvitys: Oppija hyötyy, kun korkeakoulut kuvaavat osaamista samoilla periaatteilla – näin se onnistuu

Yhteiset pelisäännöt osaamisen kuvaamisessa ovat tärkeitä, kun Suomi tahtoo nousta joustavan oppimisen mallimaaksi. Digivision esiselvitys kartoittaa nykytilan haasteita ja listaa seuraavat askeleet kehitystyössä.

Ei ole yhdentekevää, miten korkeakoulut kuvailevat opintojen tuottamaa osaamista esimerkiksi opinto-oppaissa ja tutkintotodistuksissa. Oikeanlainen kuvaus auttaa oppijaa valitsemaan sopivat kurssit, helpottaa opintojen hyväksilukemista ja on hyödyllistä myös työnantajille.

Voisikin sanoa, että osaamisen sanoittaminen fiksusti on avainasemassa jatkuvan oppimisen edistämisessä – ja myös korkeakoulujen yhteisen Opin.fi-palvelun rakentamisessa. Siksi Digivisio 2030 -hanke on tuottanut esiselvityksen, joka kartoittaa asian nykytilaa ja esittää kehitysehdotuksia.

Esiselvitys toteutettiin kesä–marraskuussa 2023. Korkeakouluilta kerättiin sitä varten tietoja kyselyllä, ja lisäksi ne nimittivät projektin tueksi opetussuunnitelmatyöstä vastaavia henkilöitä. Valmis raportti esittelee toimenpiteitä, jotka mahdollistaisivat askelia kohti yhteisiä osaamisen kuvaamisen periaatteita.

Käsitteistä ja sanastoista löytyy vielä eroja

Kyselyn perusteella korkeakoulut ovat jo kehittäneet osaamisperustaisuutta aktiivisesti. Osaamisen kuvauksesta ohjeistetaan esimerkiksi tutkintosäännössä, opetussuunnitelmaa koskevissa työohjeissa ja materiaalipankeissa. Aiheeseen liittyvät luokitukset, käsitteet ja sanastot eivät silti ole vielä yhteneväisiä.

Selvityksestä käy ilmi, että yhteiset periaatteet osaamistiedon kuvaamiseen ovat puutteellisia etenkin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Myös eri korkeakouluissa ja eri aloilla saattaa olla erilaisia käytäntöjä. Vaihtelua ilmeni siinäkin, hyödynnetäänkö osaamisen kuvaamisessa työelämästä tuttuja ja kansainvälisiä luokituksia. Rakenteita, joilla osaamisen kuvaamista voitaisiin korkeakouluissa yhtenäistää, ei juurikaan ole.

Miten pulmat voidaan ratkaista? Kyselyn perusteella korkeakoulut katsovat, että niiden tulisi kuvata osaamista keskenään samalla tasolla ja käyttää yhteneväisiä asiasanoja. Myös opintosuoritustietoja olisi hyvä syventää, jotta hyväksilukeminen helpottuisi. Niissä, kuten myös muissa osaamisen kuvauksissa, pitäisi tuoda esiin opetuksen taso. Yhtenäistämistä olisi hyvä tehdä myös korkeakoulujen sisällä eri aloilla.

Yhteisestä kielestä hyötyvät niin oppijat kuin yritykset

Esiselvitys ehdottaakin, että korkeakoulut laatisivat yhteiset periaatteet osaamisen kuvaamiselle ja osaamistavoitteille sekä syventäisivät suoritustietoja. Lisäksi ne voisivat pohtia, miten yhteneväisyyttä kansainvälisten luokitusten kanssa edistetään. Yhteiselle kehitystyölle määriteltäisiin selkeät toimintamallit.

Jaetut pelisäännöt tuottaisivat monia hyötyjä. Oppijoiden olisi helppo vertailla koulutustietoja Opin.fi-palvelussa ja tunnistaa oma osaamisensa. Yritykset taas pystyisivät sanoittamaan osaamistarpeitaan paremmin. Yhteistä osaamisen kieltä tarvitaan myös eurooppalaisen koulutusalueen rakentamiseen. Korkeakouluille itselleen siitä on puolestaan hyötyä esimerkiksi ristiinopiskelussa ja arvioinnissa.

Tiekartta hahmottelee seuraavat askeleet

Esiselvittäjät ovat laatineet tiekartan, jota noudattaen osaamisen kuvaustietojen yhtenäistäminen korkeakouluissa voi edetä. Suositukset Digivision ohjausryhmälle ovat seuraavat:

  1. Korkeakoulujen yhteistyö osaamisen kuvaustiedon yhtenäistämisessä jatkuu niin, että Digivisio koordinoi aiheesta osatoteutuksen.
  2. Myös korkeakoulujen ops-vastuuhenkilöiden verkosto jatkaa toimintaansa ja välittää jatkotyön tulokset kuhunkin korkeakouluun.
  3. Laaditaan suunnitelma siitä, miten jatkotyö suhteutuu muihin rinnakkaisiin kehitysprosesseihin. Digivision hanketoimisto ja osatoteuttajat varmistavat, että esimerkiksi VIRTA-järjestelmää koskeva selvitys ja pienten osaamiskokonaisuuksien kehittäminen kulkevat samaan suuntaan.
  4. Määritellään, mitä asioita tehdään Digivision osatoteutuksena ja mitä edistetään jo olemassa olevissa korkeakouluverkostoissa.

Vuoden 2024 aikana Digivision koulutustarjonta, joka liittyy osaamisen kuvaamiseen, valmistellaan tiiviissä yhteistyössä tämän jatkotyön kanssa. Kun korkeakoulut saavat yhteiset pelisäännöt muotoiltua, se luo pohjaa myös osaamista koskevan sanaston yhtenäistämiselle työmarkkinoiden kanssa ja kansainvälisesti.

Esiselvityksen ovat toteuttaneet projektipäällikkö Antti Laitinen Jyväskylän yliopistosta ja erikoissuunnittelija Outi Wallin Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja

Pääset lukemaan esiselvityksen tiivistelmän ja raportin Eduuni-wikissä. Wiki vaatii kirjautumisen.