Utredning

Förutredning: Den studerande har nytta av att högskolorna beskriver sin kompetens enligt samma principer – så här lyckas det

Gemensamma spelregler för beskrivning av kompetens är viktiga, då Finland vill bli ett föregångsland för flexibelt lärande. Digivisions förutredning kartlägger de aktuella utmaningarna och skriver lista på utvecklingsarbetets följande steg.

Det är väsentligt hur högskolorna beskriver den kompetens som studierna ger, t.ex. i studiehandböcker och examensbetyg. En korrekt beskrivning hjälper studeranden välja rätt kurser, underlättar tillgodoräknande av studier och är till nytta även för arbetsgivare.

Man kunde säga att uttrycka sin kompetens på ett smart sätt är nyckeln för att främja kontinuerligt lärande och även för att bygga upp högskolornas gemensamma Opin.fi-tjänst. Därför har projektet Digivisio 2030 genomfört en förutredning som kartlägger situationens aktuella läge och lägger fram utvecklingsförslag.

Förutredningen genomfördes i juni–november 2023. Från högskolorna samlade man in information genom en enkät och högskolorna utsåg även personer som ansvarar för läroplansarbetet, som stöd för projektet. Den färdiga rapporten presenterar åtgärder som möjliggör steg mot beskrivning av kompetens med gemensamma principer.

Det finns ännu skillnader i begrepp och ordlistor

Enligt enkäten har högskolorna redan aktivt utvecklat kompetensbaseringen. Anvisningar om beskrivning av kompetens finns t.ex. i examensstadgan, arbetsanvisningar för läroplanen och materialbankerna. De ämnesrelaterade klassificeringarna, begreppen och ordlistorna är dock ännu inte enhetliga.

Utifrån utredningen framgår det att de gemensamma principerna för beskrivning av kompetens är bristfälliga i synnerhet mellan universitet och yrkeshögskolor. Det kan även förekomma skillnader i olika högskolor och branscher. Det framgick även skillnader om man i beskrivningen av kompetensen utnyttjar bekanta och internationella klassificeringar från arbetslivet. Det finns knappt några strukturer för att förenhetliga beskrivningen av kompetensen vid högskolorna.

Hur kan man lösa problemen? Enligt enkäten anser högskolorna att de sinsemellan bör beskriva kompentens på samma nivå och använda enhetliga ämnesord. Det skulle även löna sig att fördjupa uppgifter om studieprestationer för att underlätta tillgodoräknande. Undervisningsnivån borde lyftas fram i dem, och även i andra beskrivningar av kompetens. Det vore även till nytta att de olika branscherna inom högskolorna skulle följa samma praxis.

Både studerande och företag drar nytta av gemensamt språk

Förutredningen föreslår att högskolorna skulle utarbeta gemensamma principer för beskrivningen av kompetens och dess mål och fördjupa prestationskunskaperna. Dessutom skulle de kunna fundera ut hur man skulle främja överenstämmelsen med internationella klassificeringar. Tydliga verksamhetsmodeller skulle fastställas för det gemensamma utvecklingsarbetet.

Gemensamma spelregler skulle föra med sig många fördelar. Studeranden skulle enkelt kunna jämföra information om utbildningar i Opin.fi-tjänsten och identifiera sin egen kompetens. Företagen skulle bättre kunna uttrycka sina kompetensbehov. Ett gemensamt språk för kompetens behövs även för att bygga upp ett europeiskt utbildningsområde. För högskolorna är det till nytta vid korsstudier och bedömning.

Vägkartan tar upp följande steg

Förhandsutredarna har utarbetat en vägkarta som kan användas för att förenhetliga högskolornas beskrivning av kompetens. Rekommendationerna till Digivisions styrgrupp är följande:

  1. Samarbetet mellan högskolorna för att förenhetliga informationen om beskrivningen av kompetens fortsätter så att Digivisio delvis koordinerar genomförandet.
  2. Även nätverket av läroplansansvariga vid högskolorna fortsätter sin verksamhet och förmedlar resultaten av det fortsatta arbetet till varje högskola.
  3. En plan utarbetas för hur det fortsatta arbetet förhåller sig till andra parallella utvecklingsprocesser. Digivisions programbyrå och delgenomförare säkerställer att t.ex. utredningen om VIRTA-systemet och utvecklingen av små kompetenshelheter går i samma riktning.
  4. Man definierar det som görs som Digivisions delgenomförande och vad som ska främjas i redan befintliga nätverk mellan högskolor.

Under 2024 förbereds Digivisions utbildningsutbud i anslutning till beskrivning av kompetens i nära samarbete med detta fortsatta arbete. När högskolorna utformar gemensamma spelregler skapar de även grund för att förenhetliga kompentensvokabulären med arbetsmarknaden och internationellt.

Förutredningen genomfördes av projektchef Antti Laitinen från Jyväskylä universitet och specialplanerare Outi Wallin från Tampereen ammattikorkeakoulu.

Mera information

Bekanta dig med sammanfattningen av förstudien.