Nyhet

Projektet Digivisio 2030 går från mål till verklighet

Kompassen för projektet Digivisio 2030 är ett gemensamt målscenario där högskolorna har definierat vilken typ av lärandevärld de vill skapa fram till år 2030. De första stegen i scenarioarbetet utformades i ett samarbete mellan högskolorna under åren 2020–2021. Efter de första åren av implementering är hösten 2023 en bra tidpunkt för att bedöma framgången med den första fasen av scenarioarbetet. Och hur resan fortsätter härifrån.

Sociala drivkrafter definierar projektets

Målscenariot uppstår inte ur ett rent behov av samarbete, utan är byggt för att svara på allmänt identifierade samhälleliga drivkrafter för förändring. Till exempel kan digitaliseringen av lärandet och behovet av individcentrerade snarare än individualiserade inlärningsvägar driva uppfattningen om i vilken riktning den finländska högre utbildningen bör utvecklas. Ambitionen är med rätta hög: kontinuerligt lärande och kompetensutveckling förväntas vara en naturlig del av allas liv år 2030.

Med ett gemensamt mål kan vi skapa en delad vision av den framtida miljön och hur Digivisios mål ska uppnås i den. Genom att sätta upp mål kan högskolorna planera hur de vill utnyttja de möjligheter som projektet erbjuder på varje plats och inom vilka tidsramar.

”Den röda linjen är att allt ligger i målbilden och vi kommer att fortsätta att arbeta mot den. Den första milstolpen har uppnåtts och nu är det en bra tid att planera hur vi ska bygga vidare härifrån,” sammanfattar projektledare Sakari Heikkilä.

Att göra scenariot till verklighet genom samarbete mellan högskolor

Om den första omgången av målscenarier inleddes med en nystart, ger denna uppdateringsomgång en mer fokuserad inriktning. De milstolpar som definierats hittills har hållit och i takt med att projektet fortskrider kommer scenario- och planeringsarbetet att omsättas i konkreta åtgärder.

Den digitala tjänsten Opin.fi är nu under förberedelse och kommer snart att vara tillgänglig för testning vid högskolor.

”När Opin.fi öppnas, får vi värdefulla data om de lärande och användningen av plattformen, vilket naturligtvis också kommer att vägleda vårt utvecklingsarbete”, påpekar Sakari Heikkilä.

Från och med år 2025 kommer fokus att ligga på att använda data för att utveckla tjänsten och på avtalsbaserat samarbete mellan högskolorna. Temana fastställdes vid generalmötet i november, och planerna kommer nu att överföras till färdplanen. Att hålla ett öga på den föränderliga världen kommer att säkerställa att högskolorna kan svara effektivt på framtidens utmaningar. Att vi håller ett öga på den föränderliga världen kommer att säkerställa att högskolorna effektivt kan svara på framtidens utmaningar.

Och vad gör vi nu?

”Hittills har vi lyckats med den nationella nivån, och det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra. Men vi börjar också gradvis titta på hur projektet kan stödja högskolorna i deras internationalisering och till exempel bidra till att främja interoperabilitet på den internationella högskolearenan i Europa”, förklarar Heikkilä.