Framsteg

De långsiktiga målen för Digivisio 2030-projektet sträcker sig till år 2030. Hur kommer framstegen i projektet att följas upp? Bekanta dig med projektmålen och uppföljningen!

Projektbyrån främjar målen för projektet genom SAFe-ramverket d.v.s. agilt utvecklingsarbete. Projektbyråns arbete är rytmiskt på kvartalsbasis: separata mål kommer att fastställas för varje kvartal eller så kommer deras genomförande att utvärderas i en demo i slutet av varje inkrement. Generalmötet godkänner årligen en årsplan och budget för projektet. Inom ramen för detta leder styrgruppen projektbyråns operativa arbete.

Målen för år 2023

Målen och verksamhetsplanen för 2023 godkändes av Generalmötet 22.11.2022. 

  1. Brickan utvecklas och pilotprojekt slutförs enligt publiceringsplanen. Högskolorna förbinder sig att följa en uppsättning gemensamt fastställda spelregler för tjänsten. Samarbete med partner är målinriktat.
  2. Verksamhetsmodellerna, processerna och verktygen för Brickan kommer att byggas enligt tidtabell och uppfylla de krav som ställs av högskolorna.
  3. Beslut om konsortiets långsiktiga mål och organisation har fattats. Finansiell planering för projektets förlängningsfas (2025-2028) och produktionsfasen för Digivisios tjänster har inletts.
  4. Högskolorna har kommit en bra bit på förändringsvägen och är redo att börja använda den första skalbara versionen av Brickan. Programmet för förändringsledning stöder förändringen vid högskolorna.
  5. Samarbetsmodellen mellan högskolorna och projektkontoret fungerar smidigt och effektiviteten i projektkontorets arbete förbättras ständigt.

Se projektets verksamhetsplan för 2023:

Målen och resultaten för år 2022

Under 2022 fortskred Digivision 2030-programmet enligt färdplanen. Alla de mål som anges i verksamhetsplanen uppnåddes.

Se handlingsplanen för 2022 och årsrapporten:

Målen och resultaten för år 2021

Under år 2021 tog projektbyråns arbete fart och den växte i storlek. I början av år 2021 skrev alla högskolor under deltagaravtalet och alla arbetspaket inledde sin verksamhet. Bekanta dig med handlingsplanen och årsrapporten för år 2021 (på finska):

Prenumerera på projektets nyhetsbrev

Du får de allra nyaste uppgifterna om framstegen i projektet direkt i din e-post!

Mera information

Vänligen kontakta projektbyrån med alla frågor angående projektets framsteg

digivisio@csc.fi