Grundläggande information om Digivisio 2030 -programmet

Digivisio 2030 är ett gemensamt program för alla finländska högskolor vars syfte är att skapa en framtid för lärande som gynnar högskolorna, de lärande och vårt samhälle. Samtliga 38 högskolor i Finland har undertecknat ett avtal om projektdeltagande och projektbyrån grundades i slutet av år 2020.

Digivisio gör det möjligt för den lärande att lära sig mer flexibelt och därigenom samla på sig sin kompetens för att möta behoven i den föränderliga världen.  

Digivisio stärker lärarens roll som producent av kvalitetsinnehåll och möjliggörare för en internationellt uppskattad studieupplevelse.

Med Digivisio garanterar man att nivån på den högre utbildningen höjs och finländarnas sysselsättning förbättras – både i Finland och internationellt.

Målet med Digivisio 2030 är t. o. m. år 2030 är:

Projektplanen för Digivisio 2030 godkändes av högskolornas gemensamma generalmöte hösten 2021.

Programmet bygger på jämlikt och transparent beslutsfattande

Styr- och beslutsmodellerna för Digivisio 2030 har byggts upp i enlighet med principerna om transparens och öppenhet.

Generalmötet som består av representanter för alla högskolor är den främsta beslutsfattaren i projektet.

Styrgruppen leder projektets operativa verksamhet i enlighet med generalmötets riktlinjer. Representanterna i styrgruppen är valda av högskolorna.

Projektbyrån ansvarar för det praktiska genomförandet av projektet. Det praktiska utvecklingsarbetet styrs av de mål och färdplaner som har fastställts med högskolorna d.v.s. med generalmötet och styrgruppen.

Ledningsgrupperna ger operativt stöd till de interna projekten inom ramen för projektplanen. Styrgruppen utser ledningsgrupperna.

Bekanta dig med programmets styrningsmodell och organisationsstruktur:

Följ framstegen i projektet

All grundläggande information om Digivisio och dess framsteg finns att läsa på webbplatsen  Digivisio2030.fi. Projektet eftersträvar ett deltagande samt öppet arbete och det anordnar regelbundet bl. a. informationstillställningar och work shoppar vars datum och innehåll anges på webbplatsen. Därtill finns det extra material att läsa om projektets situationsbild och utveckling av tjänsterna på Eduuni wiki (kräver inloggning).

Prenumerera på projektets nyhetsbrev på vår webbplats och följ projektet på social media:

Mera information

Vänligen kontakta projektbyrån i alla ärenden gällande projektet

digivisio@csc.fi