Nyhet

Nätverket för förändringssamordnare firade sin årsdag – ett helt år av samarbete för att främja kontinuerligt lärande

Digivisio har ett mål: år 2030 kommer kontinuerligt lärande och kompetenshöjning att vara en naturlig del av samhället. Projektet kommer att leda till förändringar i högskolornas vardag, vilket kommer att kräva både praktiska åtgärder och ett målmedvetet ledarskap för att uppnå målen. Detta behov har gett upphov till ett nätverk av förändringssamordnare som lanserades i oktober 2022. Nätverket har som mål att vägleda högskolorna genom förändring.

I oktober för ett år sedan lanserades Digivisios nätverk av förändringssamordnare. Vid den tidpunkten utsåg de 37 högskolor som deltog i projektet sina egna förändringssamordnare för att samordna förändringsrelaterade frågor på sina högskolor.

Projektet kommer inte att leda förändringsprocessen vid högskolorna, men nätverket är ett sätt att ge det stöd och den hjälp som behövs. Förändringssamordnarna är därför nyckelpersoner, både för själva projektet och för högskolorna.

” Högskolorna måste definiera sina mål samt hur och när de tar i bruk de tjänster som utvecklats inom Digivisio. Genom förändringsprogrammet kan vi hjälpa högskolorna att både göra förändringsplaner och genomföra de lösningar som tagits fram”, säger teamledare Erika Maliranta.

Fokus på att identifiera och utveckla utbildningsprodukter för kontinuerligt lärande

Under det senaste året har förändringssamordnarna särskilt fokuserat på att ta fram information om förändringar, identifiera effekter och sätta upp förändringsmål för den egna högskolan. Detta arbete har också lagt grunden för förändringsplaner, som är ett verktyg för högskolorna att ta de steg som de har valt.

En väsentlig del av både projektet Digivisio och högskolornas egna mål har varit utvecklingen av kontinuerligt lärande som en utbildningsprodukt för högskolorna. Under året har fokus legat på att identifiera och utveckla processer för utbildning som inte kräver examen, till exempel att dela med sig av ny kunskap från forskning och utveckling via Digivisio-brickan.

”Förändringsprogrammet i sig tillför inte nödvändigtvis något nytt till högskolorna, men de har kanske ändå redan identifierat det. Många har sagt att Digivisio har gett en extra knuff åt arbetet som har pågått eller kommer att pågå”, säger Maliranta.

” Förändringsplanerna har exempelvis gett tydliga riktlinjer, tidsramar och ansvarsområden som kommer att förfinas ytterligare under resten av året”, säger projektchef Eeva-Leena Forma.

Nätverket stärker utvecklingen

Förändringssamordnarna är involverade med cirka 50–100 procents arbetsbörda och sju timmar per vecka har reserverats för nätverkets gemensamma aktiviteter i projektet. Därtill arbetar nätverket självständigt och aktivt samt stöder medlemmarna. Förutom bästa praxis delas även kollegialt stöd där det behövs.

Högskolornas egna interna nätverk är också viktiga. Interna nätverk samlar högskolans tvärvetenskapliga utvecklingsexpertis. Ofta har olika aktörer redan sina egna kopplingar till Digivisio genom olika arbetsgrupper, pilotprojekt, utbildningar och webbinarier.

” Högskolornas egna nätverk spelar också en viktig roll, eftersom de ger förändringen högskolans röst. Genom dem blir målen verklighet i undervisning, forskning och olika stödtjänster”, påstår Forma.

Med sikte på lanseringar

Förändringssamordnarnas andra år har inletts med att flytta fokus mot framtiden på en mer konkret nivå. De åtgärder som nu vidtas kommer att stödja högskolorna i deras strävan mot lansering av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.

” Om ett år, när vi ser tillbaka på vårt arbete, kommer vi att börja se hur våra ambitioner håller på att bli verklighet. Inte bara vid högskolorna utan också i de tjänster vi erbjuder”, avslutar Forma.