Utredning

Nationella kvalitetskriterier för e-lärande – en ny förstudie är tillgänglig

Ett av målen för Digivisio 2030 är att stödja lärare i utveckling och förändring av digital pedagogik mot framtidens lärande.

I en nyligen genomförd förstudie kartlade Jaana Koskela från Jyväskylä yrkeshögskola och Linda Mannila från Åbo Akademi aktuell forskning om kvaliteten på e-lärande och de kvalitetskriterier som används både nationellt och internationellt. I förstudien föreslår de att man utarbetar en nationell uppsättning kvalitetskriterier för e-lärande.

Kvaliteten på e-lärande betonar den lärande i fokus

Förstudien behandlar aktuell internationell forskning om kvaliteten på e-lärande ur den studerandes, lärarens, kursens och organisationens perspektiv. Särskilt inom forskningen efter pandemin ligger tonvikten på att förbättra kvaliteten av nät-, flerforms- och hybridundervisning. I den preliminära rapporten anges att viktiga aspekter på kvalitetsutveckling är bland annat lärandeorientering, tillgänglighet och lärarens roll.

Förstudien kommer också att identifiera nationella och internationella kriterier som används för att bedöma kvaliteten på e-lärande. Av de finländska kriterierna har eAMK, rekommendationerna för öppen undervisning samt Utbildningsstyrelsens kvalitetskriterier för nätmaterial valts ut för förstudien. Bland de internationella kriterierna tar rapporten upp EADTU E-xcellence, DigCompOrg och DigCompEdu samt EOCCS Online Course Certification System.

Nationella kvalitetskriterier för e-lärande för att utveckla kvaliteten

Enligt förstudien skulle det vara nödvändigt att börja bygga upp nationella kvalitetskriterier för e-lärande med hjälp av några ramvillkor. Den första är engagemang som främjas genom att involvera lärare och eventuellt de lärande i utvecklingen av kvalitetskriterierna. Lättanvändning, utbildning och stöd för användningen av kriterierna samt en organisatorisk skyldighet att använda dem skulle också bidra till engagemanget. Vi bör ägna uppmärksamhet åt användbarheten och det tekniska genomförandet av kriterierna så att de blir en smidig del av lärarens vardag.

Enligt den preliminära studien är det viktigt att kvalitetskriterierna baseras på forskningsresultat och uppdateras regelbundet. Då de nationella kvalitetskriterierna utarbetas bör även andra nationella och internationella kriterier användas.

Bekanta dig med sammanfattningen av förstudien: ladda ner materialet (på finska).

På grundval av förstudien kommer gemensamma kvalitetskriterier att utarbetas genom att engagera högskolorna. Avsikten är att utvidga kvalitetskriterierna till att omfatta små studiehelheter, moduler, öppet lärande och MOOCar. Från och med oktober 2022 kommer högskolorna att arbeta vidare med detta under ledning av Satu Hakanurmi, expert på digital pedagogik.

Läs rapport om kvalitetskriterier för e-lärande: ladda ner materialet på finska eller på engelska.

Mera information

Expert Satu Hakanurmi

satu.hakanurmi@csc.fi