Blogg

Vi blickar mot 2025 – Teman för nästa fas av Digivisio ska preciseras

När tjänsten Opin.fi lanseras år 2025 kommer den ännu inte att vara i sin slutliga form. Utvecklingsarbetet fortsätter och steg för steg blickar vi tillsammans med högskolorna även bortom lanseringsdatumet. Vad kommer projektet att fokusera på efter publiceringen av Opin.fi?

Tre teman för att vägleda framtida verksamhet

Projektet Digivisio 2030 ska byggas upp i faser. Den första av dessa är för närvarande på gång: mellan åren 2021 och 2024 har man fokuserat särskilt på lösningar för att stödja den kontinuerliga lärande i att hitta innehåll som passar hen och stöder hens personliga mål.

Redan förra året beslutade högskolorna om tre teman som Digivisio ska främja i framtiden.

Följande teman valdes ut:

  • Tema 1: Opin.fi betjänar och skapar värde för de lärande och organisationer baserat på kunskap.
  • Tema 2: Opin.fi möjliggör undervisningssamarbete mellan högskolor på ett sätt som erbjuder ett bredare studieutbud för den kontinuerliga lärande och examensstuderande. Tjänsten stöder genomförandet av undervisning av högre kvalitet på ett resurssmart sätt.
  • Tema 3: Tjänsten Opin.fi lockar internationella lärande till högskolornas utbud. Digivisio stöder högskolornas anslutning till internationella högskolenätverk.

Intervjuer med prorektorer syftade till att klargöra teman

I våras preciserades temana och det utvecklingsarbete som krävs för att driva dem framåt har utvärderats både inom projektbyrån och tillsammans med högskolorna. Som en del av denna förfining intervjuades prorektorerna med ansvar för högskoleundervisning samt de experter som betjänar organisatoriska kunder. De fick dela med sig av sina åsikter om värdet och prioriteringen av särskilt temana 1 och 2. Vilken bild gav intervjuerna av temana för nästa fas i projektet?

Små kompetenshelheter för att stödja komplettering av kunnande

Betoningen i svaren låg på att utbildningsutbudet i framtiden skulle kunna presenteras i större utsträckning på en gemensam plattform för högskolorna, inklusive nytt utbud av kontinuerligt lärande, t.ex. små kompetenshelheter.

Målet för högskolepolitiken är att minska antalet parallella högskoleexamina då kompetensen kan kompletteras på andra sätt. Kontinuerligt lärande och t.ex. små kompetenshelheter ses som en lösning på detta mål. Intervjupersonerna betonade också vikten av att vidareutveckla sök- och rekommendationsfunktioner för att hjälpa de lärande att hitta innehåll som är relevant för dem.

Från de kontinuerliga lärande till examensstuderande

Det ansågs också viktigt att samla utbildningsutbudet som leder till examen på ett ställe, särskilt när webbplatsen Campus Online läggs ner i slutet av året. Digivisio började utveckla tjänster för samarbete mellan högskolorna, särskilt med tanke på kontinuerligt lärande, men nu syns behovet tydligare också inom examensutbildningen.

Att samla examensutbildningen på en gemensam plattform är förknippad med många frågor som gäller avtal mellan högskolorna, till exempel tillgodoräknande av studier. Trots utmaningarna ses examensstudier och ett bredare utbildningssamarbete mellan högskolorna som viktiga framtida utvecklingsriktningar för högskolorna.

Företagskundernas behov har identifierats

De intervjuade var tämligen eniga om att företagskunderna i framtiden bör kunna betjänas mer individuellt, t.ex. genom att innehållet i högre grad skräddarsys efter det enskilda företagets eller den enskilda arbetsgivarens behov. Det bör också finnas tydliga ”lärvägar” för företags- eller organisationskunder för att utveckla personalens kompetens på ett sätt som uppfyller organisationens strategiska behov.

Data som hjälper till att utveckla utbildningen

De intervjuade tillfrågades också om deras syn på framtiden för de data som finns tillgängliga via tjänsten Opin.fi och hur de kan användas. Värdet och betydelsen av data för utvecklingen av undervisningen och utbildningen på högskolenivå har erkänts, men de konkreta möjligheterna för dess användning är fortfarande öppna. En av slutsatserna från intervjuerna var att potentialen i data och analys behöver utforskas ytterligare tillsammans med högskolorna.

Tillsammans kan vi gå längre än ensamma

Intervjuerna gav en bild av att högskolorna har en stark vilja att utveckla samarbetet inom undervisning och utbildning och att utnyttja tjänster som byggts upp gemensamt. Samtidigt har inte nödvändigtvis alla de möjligheter som dessa lösningar erbjuder övervägts tillsammans, och inte heller nödvändigtvis inom högskolorna. Det är bra att främja detta arbete i samarbete mellan högskolorna, för även här gäller den gamla visdomen att man kan gå längre tillsammans än ensam.

Färdplanen för nästa fas i projektet preciseras under hösten. I maj prioriterade projektets Generalmöte målen för projektets nästa fas, med särskilt fokus på databaserad utveckling av tjänsten och utveckling av avtalsbaserat undervisningssamarbete mellan högskolorna, dvs. starkt på teman 1 och 2.

Internationaliseringen har inte heller glömts bort; Digivisio kommer att noga följa utvecklingen på den internationella och i synnerhet den europeiska högskolefältet. Det allt närmare samarbetet mellan högskolorna i Europa kommer också att kräva gemensamma digitala lösningar, och Digivisio har en roll att spela för att främja dessa. Det finns därför gott om utrymme för utveckling och det väletablerade samarbetet mellan högskolorna i Digivisio kommer att fortsätta.

Sakari Heikkilä
Programchef

Heini-Maari Kemppainen
Projektchef

I våras intervjuade Solita totalt 14 personer som representerade åtta lärosäten från både universitets- och högskolesektorn. Bland de intervjuade fanns rektorer, utbildningschefer eller prorektorer för utbildning, experter på kontinuerligt lärande samt andra utbildningsspecialister eller chefer.