Nyhet

Alla högskolor har undertecknat avtalet om deltagande för Digivisio 2030

Digivision 2030-projektet är ett av årtiondets mest betydande digitaliseringsprojekt för högskolorna i Finland. Dess målsättning är att trygga möjligheterna till flexibelt lärande för studerande, och å andra sidan förbättra konkurrenskraften av finländska högskolor globalt, dock så att högskolornas autonomi och möjligheten till stark profilering bevaras.

Alla högskolor i Finland har förbundit sig till Digivision 2030-arbetet och undertecknat avtalet om deltagande.

Det är unikt att alla högskolor i Finland har förbundit sig till en gemensam långsiktig vision och ett förändringsprojekt. Det faktum att alla nu har undertecknat avtalet om deltagande är en fin milstolpe på vägen mot en gemensam Digivision”, gläder sig Ilkka Niemelä, ordförande för styrgruppen för Digivision 2030-projektet och rektor vid Aalto-universitetet

I beredningsskedet förband sig alla högskolor till Digivision och projektplaneringen via ett intentionsavtal. Avtalet om deltagande för Digivision 2030 är en fortsättning på intentionsavtalet och med det kommer man överens om projektets förvaltningsmodell och genomförande. Dessutom kommer man i avtalet om deltagande överens om gemensamma centrala principer med vilka man säkerställer genomförande på ett transparent och flexibelt sätt, så att det är möjligt att för projektet ansöka om och få finansiering från olika källor. Avtalet om deltagande gör det också möjligt för högskolornas sakkunniga att delta i genomförandet av projektet.

Som första finansiering för projektet har undervisnings- och kulturministeriet beviljat ett specialunderstöd på 20 miljoner euro. Utöver specialunderstödet kommer undervisnings- och kulturministeriet att anvisa 17,8 miljoner euro ur högskolornas strategiska finansiering för projektet åren 2021-2024.