Blogg

Alla ska ha möjlighet till livslångt lärande

Granskat med internationella mätare är det finländska utbildningssystemet och den finländska pedagogiken högklassig. För att så ska vara fallet även i fortsättningen måste utbildningen utvecklas tillsammans med de samhälleliga förändringarna – eller gärna till och med ett steg före dem. För den studerande innebär detta mer beslutanderätt över de egna studierna, mångsidigare möjligheter att genomföra studierna och ett bredare kursutbud samt tillgänglig, rättidig och individuell handledning.

Eftersom högskolorna i stor utsträckning själva bestämmer hur studierna ska genomföras, kan den studerande ha ganska litet spelrum när det gäller hur och när studierna ska genomföras. Det ligger i både den studerandes och hela samhällets intresse att spelrummet utvidgas och att tröskeln för att komma in på studier i olika livsskeden kontinuerligt sänks

Hurdan är framtidens lärande?

I projektet Digivisio 2030 strävar man efter att alla i framtiden oberoende av bakgrund eller tidigare utbildning ska ha möjlighet att kontinuerligt lära sig på ett sätt som är lämpligt med tanke på det egna behovet och livssituationen. Eftersom den egna kompetensen måste uppdateras så att den motsvarar dagens behov, kommer man förhoppningsvis i framtiden att se en bredare skara av lärande i olika åldrar och med olika bakgrund.

Om man i dagens värld tänker att studierna sköts när man är ung, och att man sedan kämpar på i karriären ända fram till pensionen, då kan man redan nu förbereda sig på att tänka om. Var och en av oss kommer också i framtiden att vara studerande. Samma människa kan alltså flera gånger under sitt liv, i olika livssituationer, ha rollen som studerande. Genom att kontinuerligt och under hela livet uppdatera kompetensen kan man också överbrygga klyftan mellan ojämlikhet i lärandet.

Att förstå olika lärandes behov och motivation är nyckeln till att planera tjänster och studievägar riktade till dem. Detta kräver en systematisk förändring med utgångspunkt från att planeringen av studierna i framtiden måste vara lärandeorienterad.

Digivisio öppnar dörrar i alla skeden av inlärningen

För att läranden i framtiden lättare och mer flexibelt ska kunna lära sig sådant som passar just hans eller hennes behov och livssituation behövs också en omfattande digital förändring. I Digivisio funderar man för närvarande i snabb takt bland annat på hur lärandena hittar intressant studieinnehåll som på bästa sätt gagnar dem själva.

I framtiden kommer vi att se tjänster där till exempel kursinnehållet vid olika högskolor kan granskas samtidigt och jämföras sinsemellan utifrån lämpliga arrangemang. Utvecklingsarbetet görs intensivt med beaktande av de studerandes perspektiv.

De förändringar som Digivisio möjliggör kommer att öppna dörrar för de studerande både under studierna och i arbetslivet. Digitalisering, internationalisering, arbetslivet och livslångt lärande kan inte vara faktorer som är fristående från högskolan, utan de måste vara tätt sammanbundna med studievägen. Var och en förtjänar att få välja sin egen studieväg, som smidigt förenas med arbetslivet.