Blogg

Digivisio 2030 – högskolor som förändringsaktörer

Jag kom med i Digivisios förändringsarbete för kontinuerligt lärande hösten 2021. Då började vi med hjälp av projektbyrån och högskolornas delgenomförare förbereda stödet för den förändring som projektet skulle medföra för högskolorna under arbetets gång. Detta stöd har nu implementerats med högskolornas förändringssamordnare under ett drygt år.

Nu är det dags att blicka bakåt: vad har vi uppnått? Jag tänkte att jag skulle göra den här översynen och titta i backspegeln med några teser om förändring hämtade från Digivisio.

Vad förändras?

”Med projektet Digivisio vill vi se till att alla, oavsett bakgrund eller utbildning, har möjlighet att lära sig i en ständigt föränderlig värld – på ett sätt som passar varje människas behov och situation.”

I förändringsprogrammet har vi arbetat hårt med denna förändring under året, tillsammans med förändringssamordnarna på högskolorna. Kontinuerligt lärande samt bilden av den kontinuerliga lärande har fördjupats och utvidgats från traditionella examensstuderande eller fortbildningsstuderande. Nuförtiden är det viktigt för den lärande att få höra om högskolornas forsknings- och utvecklingsarbete eller högskoleexperters specialkompetens genom olika evenemang, seminarier, webbinarier eller podcasts samt att få tillgång till den specifika utbildning som erbjuds av högskolorna.

Betydelsen av och potentialen hos informellt lärande och lärande utan examen är erkänd och återspeglas nu i högskolornas förändringsplaner och i diskussionen om förändring.

”Vårt mål är att utveckla en ny typ av digital tjänst, en bricka av kontinuerligt och flexibelt lärande.”

Digitala tjänster har tidigare utvecklats för att presentera studieutbud och förbättra tillgången till högskolestudier. Ur den lärandes synvinkel har dock utbudet varit splittrat och inte så lätt att hitta.

Digivisios målsättning är att den framtida tjänsten ska ge den lärande en första inblick i möjligheterna med framför allt kontinuerligt lärande. Den kommer att öppna dörren till det breda utbud och den expertis som finns inom högskolorna – och göra det möjligt för den lärande att utveckla sin egen kompetens på ett nytt sätt. För högskolor kommer projektet att öppna upp för lika möjligheter att använda tjänsten och öka synligheten för nya målgrupper, även bortom den regionala nivån. Effektiviteten stärks.

En viktig roll för förändringssamordnarna är att stödja förändringar på den egna högskolan: att informera om möjligheter och stödja utvecklingsaktiviteter för att säkerställa en högkvalitativ och konsekvent upplevelse för den studerande i högskolornas utbud. Gemensamma regler för engagemang och digital pedagogisk utveckling stödjer högskolorna på lika villkor. Målet är att utveckla lärandeupplevelsen för den som studerar kontinuerligt och stärka den lärandes intresse för högskolestudier.

Dessa frågor har varit starkt närvarande i vårt förändringsprogram, de har återspeglats i våra utvecklingstal och förändringsplaner samt som de har funnit sin plats i utvecklingen av högskoleutbildningen.

”I projektet Digivisio 2030 samarbetar alla finländska högskolor för att skapa en framtid för lärande.”

Oavsett om förändringen sker på den egna högskolans nivå eller som en gemensam insats mellan alla högskolor, som i ett projekt, är det bra att identifiera vissa åtgärder som främjar förändringen. Det här är utgångspunkten för förändringsprogrammet.

Vi genomförde undersökningar om högskolornas erfarenheter av organisatoriska förändringsprocesser. Parallellt med detta granskade vi forskningslitteraturen för att identifiera åtgärder som hade lett till framgångsrika förändringsprocesser på bland annat digital, pedagogisk och organisatorisk nivå. Vi kom fram till en förändringsprocess där en gemensam förståelse, artikulering och därmed stöd från högre chefer och mellanchefer till förändringsaktörerna vid deras egen högskola är viktigt för en framgångsrik förändringsprocess.

För olika personalgrupper kommer förändringen att se olika ut och deras beredskap för förändring kan också vara olika. Att inse förändringens övergripande effekter hjälper en att förstå vilka åtgärder som kommer att krävas i organisationen. Uppfattningen om den övergripande effekten stöds av konkret och aktuell kommunikation om förändringar och relevant engagemang i rätt tid.

Ju närmare vi kommer att påverka vårt eget arbete, desto mer betonar vi interaktivt ledarskap, satsning på personalsamarbete, chefsarbete och behovet av att alla känner sig uppskattade och har kontroll över sitt eget arbete.

Förändringsarbetet inleddes med en gemensam identifiering av vår verksamhetsmiljö. Detta innefattar både projektkunskap och en förståelse för högskolor som specifika och, för detta projekt, tvärvetenskaplig miljöer. Det fanns ett erkännande av det faktum att förändring kommer att ta tid och måste ges tid.

Samtidigt har projektutvecklingen drivits framåt av principerna för agil utveckling. Båda har behövts för att säkerställa att vi nu har gått vidare till det stadium där vi förbereder oss för genomförandet av tjänsterna och stödet till högskolorna under år 2024.

Under förändringsprogrammets första år har det varit viktigt att stödja högskolornas tvärvetenskapliga fokus för att uppnå gemensamt fastställda mål samt att fastställa mål och efterföljande åtgärder vid den egna högskolan – beredskapen att omsätta förändringarna i praktiken.

Det här är ett bra ställe att fortsätta med åtgärder som syftar till att stödja införandet av brickan – med tanke på den övergripande effekten av förändringen.

Eeva-Leena Forma
Projektchef, Stöd för verksamhetsförändring och förändringsledning
Digivisio 2030