Nyhet

Fyra miljoner euro i tilläggsfinansiering för projektet för kontinuerligt lärande

Den totala finansieringen för projektet kontinuerligt lärande inom projektet Digivisio 2030 uppgick till 10 miljoner euro. Mottagaren av undervisnings- och kulturministeriets specialbidrag för Digivisio 2030-konsortiet är Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Målet är att påskynda införandet av tjänsten och lägga en grund för nationellt genomförande av små kompetenshelheter.

Projektet för kontinuerligt lärande är ett prioriterat projekt i den första fasen av projektet Digivisio 2030, där man bygger upp tjänsten Opin.fi. Dessutom genomför projektet experiment med produktion av digitalt stödda studieutbud i samarbete med högskolor. Projektet för kontinuerligt lärande startade i början av år 2022 och kommer att avslutas i slutet av år 2024.

Tilläggsfinansieringen är avsedd att stödja färdigställandet och genomförandet av tjänsten Opin.fi vid högskolor.

” Vi befinner oss i ett spännande utvecklingsskede, eftersom betaversionen av Opin.fi lanseras vid de första högskolorna i slutet av år 2024. Detta kommer också att ge de första användarna begränsad tillgång till tjänsten. Avsikten är att tjänsten ska lanseras och tas i bruk vid högskolorna under år 2025″, berättar projektledare Heini-Maari Kemppainen.

Tilläggsfinansieringen kommer också att syfta till att genomföra de första experimenten med Europeiska kommissionens rekommendation för nationellt genomförande av små kompetenshelheter.

” Under år 2024 kommer ett koncept att utvecklas för att beskriva hur kompetenshelheter som produceras av högskolor kan presenteras i samband med Opin.fi, och hur det nationella ramverket för små kompetenshelheter, som fortfarande är under utveckling och främjas av undervisnings- och kulturministeriet, kan implementeras inom tjänsten”, sammanfattar Kemppainen.

Projektet för kontinuerligt lärande ingår i Finlands agenda för hållbar tillväxt, en nationell plan för återhämtning och resiliens som utarbetades till följd av coronapandemin. De åtgärder som ingår i planen finansieras av Europeiska kommissionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), som också ligger till grund för den finansiering som nu beviljats. Projektet för kontinuerligt lärande har tidigare beviljats sex miljoner euro. Med tilläggsfinansieringen är den totala finansieringen för projektet 10 miljoner euro. Finansieringsperioden går ut 31.12.2024.

Syftet med projektet för kontinuerligt lärande är att kombinera högskolornas utbud på ett sätt som inte har gjorts tidigare, och att möjliggöra ett mer flexibelt, tids- och platsoberoende lärande för att man ska kunna lära sig nya färdigheter och uppdatera det man redan har lärt sig. Projektet undersöker frågor som rör innehåll och pedagogik för att producera högkvalitativt, digitalt stött studieutbud. Genom pilotprojekt kommer man att testa olika sätt att mer effektivt utnyttja resurser inom högskolorna i samband med undervisning och lärande.

Opin.fi är en helt ny digital tjänst som samlar det öppna studieutbud som erbjuds av finländska högskolor på ett och samma ställe. Tjänsten är avsedd för alla som vill söka till eller återvända till högskolestudier.

I framtiden kommer varje lärande att ständigt utveckla sig själv genom att lära sig nytt och uppdatera gamla färdigheter. Opin.fi inspirerar dig att utforska det bredaste utbudet av lärandemöjligheter och hjälper dig att planera din egen personliga läranderesa.

Mera information

Projektbyrån för Digivisio 2030 (digivisio@csc.fi)

Projektchef Heini-Maari Kemppainen (heini-maari.kemppainen@csc.fi)