Nyhet, Yleinen

Högskolornas projekt Digivisio 2030 inleds

Universitetens och yrkeshögskolornas gemensamma projekt Digivision 2030 ökar alla studerandes möjligheter till flexibelt lärande. Målet är att under de kommande tio åren förnya den finländska högskoleutbildningen med hjälp av digitalisering och att göra Finland till en förebild för flexibelt lärande.

Inom projektet utvecklas högskolornas gemensamma verksamhetsmodeller och skapas en gemensam digital plattform för tjänster. Viktiga utvecklingsobjekt är dessutom digital pedagogik samt handledning som grundar sig på den studerandes studieväg och delade data.

Högskolornas digitala vision är en central del av genomförandet av regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering utvecklas högskolesystemet till en plattform för studerande och för kontinuerligt lärande. Målet är att examensstuderande, studerande för livslångt lärande och personer som saknar studieplats ska kunna välja studier på ett flexibelt sätt bland utbudet vid alla finländska högskolor, oberoende av organisationsgränser och geografiska begränsningar. Genom att förverkliga den digitala visionen skapar högskolorna en stark internationell konkurrensfördel för Finland som samhälle och för varje medborgare som studerande.

– Genom Digivisionen kommer högskoleutbildningen närmare varje finländare och stärker samarbetet mellan högskolorna.  De nya sätten att ordna utbildning och studera väcker också internationellt intresse och främjar möjligheterna att få internationella studerande till Finland, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Behovet av kontinuerligt lärande och av en höjning av kompetensnivån överskrider utbildningsstadierna och åldersgrupperna samt binder samman utbildningsbehoven och arbetslivets behov. I enlighet med riktlinjerna för kontinuerligt lärande som godkändes i december 2020 införs i Finland stegvis en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande. Den består av intelligenta och sammankopplade elektroniska tjänster, såsom tjänster för kartläggning och identifiering av kunnandet, handledningstjänster, söktjänster för utbildning och utbudstjänster samt informationsresurser som är kopplade till dessa. Förverkligandet av högskolornas digitala vision är en central del av utvecklingen av den digitala servicemiljön.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat projektet Digivision 2030 ett specialunderstöd på 20 miljoner euro. Utöver specialunderstödet ska undervisnings- och kulturministeriet anvisa 17,8 miljoner euro av högskolornas strategifinansiering för projektet för åren 2021–2024.

– Digivision 2030 har beretts gemensamt av hela högskolesektorn och är ett av de viktigaste digitaliseringsprojekten inom utbildningsområdet i Finland. Vi är mycket tacksamma för undervisnings- och kulturministeriets starka stöd vid beredningen av projektet och för den betydande finansiering som nu beviljats för genomförandet, säger Ilkka Niemelä som är ordförande för Digivision 2030-styrgruppen och rektor för Aalto-universitetet.

Alla högskolor i Finland har förbundit sig till projektet Digivision 2030.

– Det är fint att universiteten och yrkeshögskolorna har hittat en gemensam vision för den digitala utvecklingen av högskolorna i hela Finland. Finansieringen som beviljats för detta arbete säkerställer den finländska högskoleutbildningens ställning som föregångare i den globala konkurrensen om kompetens och lärande även under de kommande åren, säger Matti Sarén som är rektor för yrkeshögskolan i Kajana och medlem av Digivision 2030-styrgruppen.

Mer information:

  • Hanna Nordlund, projektchef för Digivision, tfn 050 354 0052
  • Birgitta Vuorinen, direktör, Undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 335
  • Ilmari Hyvönen, undervisningsrådet, Undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 117