Blogg

I framtiden är hög kompetens en förutsättning för företagens framgång

I framtiden bygger finländska företags framgång i allt högre grad på kunskap och färdigheter hos högt utbildade experter. Finland har traditionellt haft ett starkt stöd för utbildning, och på lång sikt är målet att höja hela befolkningens utbildningsnivå så att åtminstone hälften av de åldersklasser som övergår till arbetslivet ska ha högskoleutbildning före år 2030.

Högskolorna och arbetslivet måste föra en kontinuerlig dialog. Målet med projektet Digivisio 2030 är att få kunskap och färdigheter att strömma in i det gemensamma ekosystemet för lärande.

Världens bästa experter stimulerar företagens konkurrenskraft

Många yrken och arbetsuppgifter som vi anser vara självklara idag är på väg att förändras eller försvinna helt, till exempel i och med utvecklingen av artificiell intelligens och automatisering. För att nå framgång måste företagen hålla sig på toppen av den internationella konkurrensen, och därför är det smart att se till att det även i framtiden finns kompetent arbetskraft där den behövs.

Arbeten som tål framtiden behöver kompetenta aktörer och de borde vara självklart att allt fler kommer att välja ett arbete som de själva upplever som motiverande. Oavsett om arbetsplatsen är belägen i Finland eller Shanghai är det viktigt för den anställda att komplettering av kompetensen och att lära sig nytt under arbetets gång är en naturlig del av arbetsplatsens värderingar och kultur. Här finns en viktig punkt där högskolor och företag kan samarbeta.

Höjningen av kompetensnivån är till direkt nytta för såväl experter som företag: experter sysselsätts i betydelsefulla arbetsuppgifter och företagens (affärs)verksamhet utvecklas genom nytt tänkande.

Data, utbildning och kompetens cirkulerar i ekosystemet för lärande

I arbetet inom Digivisio förbereder man sig på framtida kompetensbehov och löser expert- och kompetensbrist. Genom de nya tjänster som utvecklas inom Digivisio förbättras arbetstagarnas möjligheter till fortsatt utbildning och vidareutbildning, och företagen får stöd för att upprätthålla och uppdatera sin kompetensnivå. Samtidigt öppnar sig nya affärsmöjligheter för företagen när till exempel data och kompetens kan skapas och delas med nya metoder.

Ett av målen med projektet Digivisio 2030 är att skapa ett ekosystem för lärande som grundar sig på digitala tjänster, högskolornas öppna studieutbud samt växelverkan mellan företag och samhället. I ekosystemet cirkulerar data, utbildning och kompetens. Via ekosystemets stödpelare, dvs. digitala tjänster, kan den studerande flexibelt och kontinuerligt genomföra studier som lämpar sig för hans eller hennes individuella behov över högskolegränserna, samt utveckla sin kompetens med hjälp av ett öppet kursutbud. 

Ekosystemet testkörs före utgången av år 2024. I planerna ingår förutom högskolor även andra finländska och internationella aktörer. Till exempel företag som utnyttjar högskolornas utbildningsutbud och data för att utveckla personalens kompetens, affärsverksamhet och tjänster. Före slutet av decenniet är målet en fungerande ekosystemhelhet som är i bruk.