Blogg

Veteranen i utvecklingsarbetet deltar ivrigt i högskoleutbildningens digitala språng: möt Kati Koivu från Tammerfors universitet

Digivisio är ett viktigt steg mot lärandets framtid: i fortsättningen kan var och en avlägga studier som intresserar dem över högskolegränserna. För att detta ska lyckas utvecklar Digivisio under ledning av högskolorna en ny digital tjänst som gör högskolornas öppna studieutbud för kontinuerligt lärande lätt tillgängligt för alla. Detta utvecklingsarbete utförs tillsammans med experter från högskolorna även som delgenomförararbete.

En av delgenomförarna är Kati Koivu, som arbetar vid Tammerfors universitet och som fungerar hälften av sin arbetstid som expert på pilotverksamhet inom Digivisio projektet. Till pilotnätverket för Digivisio hör 21 högskolor som tillsammans skissar upp nya lösningar.

– I det här projektet innebär pilotverksamheten särskilt gemensam utveckling där Digivisios tjänster planeras för elever och högskolor. I pilotprojektet bearbetar och utvärderar man olika planer och idéer i ett tidigt skede samt testar hur nästan färdiga lösningar fungerar, berättar Koivu.

Arbete för digitalisering av utbildningen redan i nästan 30 år

Koivu beskriver sig själv som en kunskapsarbetare i universitetsvärlden, som är intresserad av människor, lärande och utbildningens roll som främjare av välbefinnande. Sedan 1996 har hon arbetat med olika förvaltnings-, planerings-, styrnings- och projektuppgifter vid Tammerfors universitet.

– Som långvarig universitetsstuderande har intresset för digitaliseringens inverkan på lärandet och utvecklingen av utbildningen genomsyrat min karriär. Jag har följt utvecklingen inom informationsteknologi, nätbaserad inlärning och digital pedagogik i snart tre årtionden, berättar Koivu.

Hon har sedan början av sin karriär deltagit i digitaliseringen av utbildningen. Som sin första arbetsuppgift 1996 deltog hon i planeringen av digitalt introduktionsmaterial för Nokias anställda och strax därefter i utvecklingen av ett nätbaserat läromedel om grunderna i datateknik som är öppet för alla.

– Det senaste hoppet i den djupa ändan var att fungera som projektchef i projektet för var att utveckla och ta i bruk studiedatasystemet Sisu vid Tammerfors universitet. Det var fråga om en stor reform där man planerade nya gemensamma verksamhetsmodeller och riktlinjer som har påverkat hela högskolegemenskapen.

Som delgenomförare kan man bygga upp lärandets framtid

Digivisios projektbyrås pilotteam i tre personer, där Koivu deltar, fungerar som en länk mellan högskolorna och projektets utvecklingsarbete. Utvecklingen och planeringen utförs av flera grupper bestående av olika experter och teman varierar från pedagogiskt kvalitetsarbete till teknisk integration. Resultaten av arbetet förs till högskolorna för bearbetning vid pilotnätverkets möten.

– En av pilotteamets uppgifter är att säkerställa att de delar som även upplevs som lösryckta småningom bildar en tydlig helhetsbild av vad vi eftersträvar tillsammans, beskriver Koivu.

Enligt henne kändes det naturligt att delta i genomförandet av Digivisio efter Sisu-projektet. När Sisu togs i bruk förenhetligades praxisen vid Tammerfors universitet och Tammerfors tekniska högskola och studerandena fick tillgång till ett omfattande och tvärvetenskapligt studieutbud. I Digivisio står vi inför likadana saker – både högskolor och studerande drar nytta av att alla studier samlas på samma plats.

Som expert på pilotverksamhet gläder hon sig över att hon kan följa det tekniska ibruktagandet av digitala pedagogiska lösningar och det gemensamma definitions- och riktlinjearbetet.

– Jag tycker att det är mycket motiverande att vara med och göra detta stora digitala språng inom högskoleutbildningen. I pilotverksamheten får jag följa projektet från första parkett och även påverka dess olika delområden, sammanfattar Koivu.

Vill du delta i Digivision-arbetet?

För att främja lärandets framtid söker man ständigt nya delgenomförare för projektets olika funktioner. Mer information om delgenomförarmodellen och pågående ansökningar finns i Digivisio Eduuni wiki (kräver inloggning). Om du är intresserad av att arbeta som delgenomförare, kontakta kontaktpersonen för Digivisio-projektet vid din högskola.