Nyhet

Projektet för en användarcentrerad identitets- och åtkomsthantering löser utmaningarna för flexibelt lärande samt studerande- och informationsrörlighet

Den nuvarande modellen för identitetshantering, där högskolorna använder en egen organisationscentrerad lösning, tjänar inte målen och behoven för kontinuerligt lärande – att studerande flexibelt och smidigt kan skaffa just det kunnande som motsvarar de egna behoven utifrån den studerandes egna uppgifter.

I nuläget är identiteten bunden till en viss organisation och att överföra uppgifterna mellan organisationerna funkar inte – en studerande kan ha flera olika identiteter, och på så sätt sprids uppgifterna mellan flera organisationer.  Bland löftena för projektet Digivision 2030 har man satt upp ett funktionellt måltillstånd, där studerande har en nationell identitet och all utbildning har en gemensam identifieringstjänst.

Även effekterna av coronapandemin har påskyndat behovet av att lösa utmaningar som är gemensamma för alla högskolor när det gäller identitetshanteringen, eftersom inlärningen i stor utsträckning har övergått till webbaserad undervisning. Samtidigt har man hittat nya utmaningar, till exempel att utländska studerande inte har kunnat anmäla sig och registrera sig som blivande studerande på plats, så personidentifieringen har blivit en tidskrävande process. Suomi.fi-identifikation har lagstiftningsmässiga begränsningar inom högskolesektorn. Suomi.fi är endast tillgängligt för examensstuderande och öppna universitetens studerande, så en stor del av studerande hamnar utanför denna identifiering. Studerandenas rörlighet och korsstudier har i allmänhet ökat, men studier som avlagts någon annanstans än vid den egna högskolan överförs för närvarande inte direkt till den egna högskolan.

Projektet för användarcentrerad identitets- och åtkomsthantering svarar på behovet av en gemensam nationell identitetshantering som är oberoende av högskola samt en unik livslång identitetsidentifikation för lärande. Med hjälp av dessa möjliggörs Digivisio 2030  studieutbud för alla studerande och studerandens rörlighet ökas. Förverkligandet av nationella identiteter för studerande och en gemensam identifieringstjänst är en förutsättning för att man ska uppnå målbilden för Digivision 2030.

Projektets första skede inleds i september och pågår till slutet av februari 2022. I det första skedet utreds lösningsalternativ som skapats utifrån det tidigare förutredningsarbetet. I planeringsskedet bearbetas dessutom bland annat en beskrivning av verksamhetsmiljön och processen, användningssätt, krav och en prototyp för användargränssnitt. Målet är att man i slutet av det första skedet ska kunna besluta om ett minimigenomförande som genomförs först (MVP) samt om de högskolor som ska pilottesta det. Den preliminära planen är att ta i bruk en mer omfattande lösning för identitetshantering och åtkomstkontroll under våren 2023.

Projektet genomförs i nära samarbete med högskolorna och som bäst söker man delgenomförarresurser från högskolorna till projektteamet. I arbetet betonas också samarbetet med flera nationella och internationella projekt för identitetshantering.

Mer information:

Tiina Maltusch, Digivision 2030, projektchef, tiina.maltusch@csc.fi

Länk till wiki https://wiki.eduuni.fi/x/BrpnCw