Utredning

Förstudien ger rekommendationer till högskolor för att stödja studieförmågan hos olika lärande

Projektet Digivisio 2030 har undersökt olika sätt att stödja studieförmågan hos olika lärande på en kontinuerlig och flexibel inlärningsväg. Experter från högskolor har som en del av projektet tagit fram en rapport som presenterar sätt att stödja studieförmågan. I rapporten granskas olika inlärningsmiljöer, från digitala till fysiska. Förstudien utarbetades av Ville Nevalainen från Tammerfors yrkeshögskola och Leena Penttinen från Jyväskylä universitet.

I rapporten rekommenderas åtgärder för högskolor och belyses god praxis. Den beskriver också vilken typ av samarbete som redan äger rum i olika nätverk angående studieförmåga. Därtill ger rapporten också förslag till kompetensutveckling för personalen. En bra grund för att tänka på studieförmåga och utbildning av personal tillhandahålls av modellen för studieförmåga på SHVS webbplats. Den kan också användas för pedagogisk utveckling och strategisk ledning inom högskolor.

Vad gör högskolorna redan för att stödja studieförmågan?

Rapporten rekommenderar att högskolorna organiserar ett brett utbud av kamrataktiviteter för de lärande, utvecklar ISP-vägledning och strukturerar sina metoder för att stödja studiefärdigheter längs hela studievägen. Det är viktigt att involvera studerande och personal i utformningen av inlärningsmiljöer. Dessutom bör personalens kompetens inom ett antal områden som rör studieförmåga – till exempel verktyg för karriärvägledning – stärkas.

Förstudien visade också att Digivisio 2030 skulle kunna spela en roll i att till exempel skräddarsy modellen för studieförmåga i samband med kontinuerligt lärande, bygga ett modulärt ISP-verktyg och utveckla digitala plattformar för studentkontakter. Digivisio kan också bidra till att identifiera potentialen hos AI och inlärningsanalys för att stödja studieförmågan. För att främja tillgängligheten är det viktigt att högskolorna samarbetar genom att dela med sig av god praxis.

Nätverk och forskningsbaserad utveckling är avgörande

Sammanfattningsvis rekommenderar rapporten att livslång vägledning beaktas på ett holistiskt sätt i projektet Digivisio 2030. Till exempel bör utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande ta hänsyn till de principer som fastställs i den nationella strategin för livslång vägledning. Digivisio kan bidra till att undanröja ojämlikheter genom att kritiskt granska etiken i digitala lösningar och hur de bidrar till att främja jämlikhet, rättvisa och tillgänglighet i utbildningen.

Det är också viktigt att ta hänsyn till det långsiktiga forskningsbaserade utvecklingsarbete som hittills gjorts vid utformningen av digitala pedagogiska utbildningar för personal. Utvecklingsarbetet har bedrivits både vid enskilda högskolor och på nationell nivå. Digital pedagogisk utbildning kommer endast att öka kvaliteten på undervisning och vägledning om personalens kompetens bygger på en solid forskningsgrund.

Det nationella projektet Digivisio 2030 syftar till att utforska olika sätt att stödja studieförmåga i en digital miljö. Experter på digital pedagogik kommer att samarbeta med varandra i ett tvärvetenskapligt team i olika skeden av utformningen av den digitala tjänsten. Projektet Digivisio fokuserar på studieförmåga, särskilt ur den kontinuerliga lärandens perspektiv. Viktiga teman under projektets gång kommer att vara främjande av tillgänglighet och stöd till studiefärdigheter. Dessutom kommer stöd för studieförmåga att främjas genom arbetet i temagruppen för vägledning.

Tilläggsuppgifter: Tuula Heide-Savolainen, projektchef, digital pedagogik, tuula.heide-savolainen(at)csc.fi