Blog

KouKe-nätverket systematiserar kollegialt lärande – pedagogiska färdigheter byggs upp genom läsecirklar eller gemensamma luncher

KouKe-nätverket är ett nätverk som består av utbildare och utvecklare av högskolepedagogik, vars syfte är att dela kunskap, forskning, praxis och erfarenheter relaterade till högskolepedagogik. Med stöd av nätverket kommer utbildare och utvecklare att få kunskap om högskolepedagogiska frågor och, viktigast av allt, medlemmarna kommer att få viktigt kollegialt stöd för sitt arbete. Nätverket experimenterar och testar aktivt olika modeller för kollegialt lärande.

Nätverket utvecklar högskolornas egen pedagogiska verksamhet genom ett brett spektrum av samarbetsaktiviteter. Nätverket samordnar också de nationella och årliga högskolepedagogiska dagarna Pedaforum samt bedriver externt påverkansarbete för att främja högskolepedagogik i hela Finland. För närvarande har nätverket mellan en och tre kontaktpersoner från 35 olika högskolor – och alla högskolor är välkomna att ansluta sig.

Medlemmarna i nätverket arbetar vid yrkeshögskolor eller universitet och erbjuder ett brett utbud av högskolepedagogiskt stöd i sina organisationer. Nätverkets samordnare är Hanna Alaniska från yrkeshögskolan i Uleåborg och Merja Maikkola från Uleåborgs universitet.

Kollegor frågas om råd i aktuella frågor

Nätverket skapar en möjlighet att bygga upp kompetensen hos utbildare och utvecklare inom högskolepedagogik. En undersökning bland nätverkets medlemmar som gjordes i våras visar att nätverket bidrar till få information om aktuella frågor bland annat kring digital pedagogik. Medlemmarna får viktigt kollegialt stöd från nätverket och information om hur många andra som möter liknande utmaningar och utvecklingsområden i sitt eget arbete. Genom nätverket har medlemmarna etablerat omfattande kontakter med olika högskolor – och kan enkelt be sina kollegor om råd och insikter i aktuella frågor.

För att utveckla nätverkets färdigheter pågår för närvarande projektet Kokko som bland annat syftar till att systematisera kollegialt lärande inom nätverket. Projektet har lett till en exceptionellt aktiv verksamhet, där utöver de traditionella mötena har en mängd olika modeller för kollegialt lärande testas under åren 2022 och 2023.

Långsiktiga modeller för kollegialt lärande har prövats, till exempel i konsultgrupper, cross-expertise -mentorering, open space-seminarier och läsecirklar för artiklar. Kortsiktiga möten för kollegialt lärande har bestått av kollegiala luncher och snabbträffar. Under våren 2023 träffades medlemmarna i KouKe-nätverket på internatdagar med kollegialt lärande som tema, vilket ansågs som ett mycket bra sätt att lära sig. Under dagarna utformade vi sessioner om god praxis för KouKe-nätverksmötena, där nätverksmedlemmarna turas om att dela med sig av god praxis från sina respektive högskolor.

Kollegialt lärande har också ägt rum under hösten 2022 och våren 2023 i en mindre grupp, där villiga nätverksmedlemmar har identifierat lärarnas framtida kompetensbehov. Resultaten kan användas av högskolorna för att genomföra sina egna utbildningar.

Hela högskolan kommer att dra nytta av nya modeller

De metoder som beskrivs ovan har ökat nätverksmedlemmarnas kunskap om högskolepedagogik. Kollegialt lärande gör det möjligt att fokusera på de frågor som man behöver mer information och idéer om. Under de senaste åren har medlemmarna i nätverket på ett naturligt sätt delat med sig av och diskuterat praxis som rör digitala metoder och genomförandet av hybridutbildning.

Mötena ökar kunskapen hos utbildare och utvecklare, vilket gör det lättare för dem att utföra sitt eget arbete. Verksamhetsmodellerna också kopierbara – när utbildarna och utvecklarna får erfarenhet av metoderna kan de genomföra liknande evenemang för lärare på den egna högskolan. Till exempel fick den nyligen testade open space-modellen mycket positiv feedback, och flera utbildare och utvecklare avser att använda den.

En permanent struktur för kollegialt lärande för KouKe-nätverket kommer att byggas upp under hösten 2023. Den bygger på erfarenheterna från projektet Kokko. Syftet är att säkerställa att nätverket fortsätter att vara användbart och givande för alla inblandade.

Du kan besöka Kokko-projektets och KouKe-nätverkets webbplats på www.kopeyhteiso.fi

Lektor Hanna Alaniska
Yrkeshögskolan i Uleåborg
hanna.alaniska@oamk.fi

Universitetslärare Merja Maikkola
Uleåborgs universitet
merja.maikkola@oulu.fi

Utbildningsplanerare Hanna Spets
Yrkeshögskolan i Uleåborg
hanna.spets@oamk.fi