Utredning

Kvalitativa metoder för att bedöma lärande – rekommendationer för bedömning av mikrolärande

De tjänster som utvecklas i Digivisio gör högskolornas kontinuerliga lärande tillgängligt för olika typer av lärande. I framtiden kommer högskolorna därför att kunna ta hand om en mer varierad grupp av människor i olika livssituationer och med olika sätt att avlägga studier. Bedömningen av lärandet måste också ta hänsyn till denna mer heterogena grupp av de lärande och måste fortsätta att vara av hög pedagogisk kvalitet.

Hösten 2022 inrättades ett delgenomförararbete inom Digivisio 2030 för att utforska högkvalitativa metoder för bedömning av lärande. Syftet med förstudien var att sammanföra befintlig forskning och utvecklingsarbete om kvalitetsbedömning för lärande och att utarbeta rekommendationer för att främja detta på nationell nivå. Förstudien genomfördes av Marja Jaronen från Tammerfors yrkeshögskola och Eila Pajarre från Tammerfors universitet.

Förstudien fokuserar särskilt på mikrolärande, kompetensmärken och mikromeriter som blir allt viktigare, särskilt i samband med fortbildning. Studien granskar forskning, utvecklingsresultat och god praxis på området för bedömning av mikrolärande. Förutom mikrolärande tar rapporten också upp användningen och bedömningen av kompetensmärken och mikromeriter. Materialet i rapporten består av vetenskapliga artiklar, resultat av utvecklingsprojekt, exempel från Digivisio 2030-evenemang samt modeller och exempel som genomförts av andra organisationer.

De rekommendationer som sammanställts med utgångspunkt från förstudien rör studieutbudet som förs till brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande och dess utveckling vid högskolorna. Rekommendationerna visar att det är viktigt att definiera läranderesultat och öppna bedömningskriterier för det studieutbud som erbjuds, så att den lärande vet vad hen förbinder sig till, hur hens lärande bedöms och vilken typ av kompetensmärke hen kommer att få för sitt lärande. Därtill vore det också bra att precisera hur olika former av icke-formellt lärande och mikrolärande eventuellt kan kombineras med andra studier eller erkännas som en del av formellt lärande.

Med brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande kopplar modularitetsprincipen samman det icke-formella utbudet och studiekurserna på ett sådant sätt att den lärande alltid kan välja nästa steg i inlärningsprocessen. Inlärningsriktningen kan vara att fördjupa samma tema eller att bli bekant med olika teman relaterade till samma fenomen. Bedömningen synliggör redan förvärvad kompetens, oavsett om det är icke-formell kompetens erkänd med kompetensmärken eller bredare studiekurser.

Rekommendationerna genomförs som en del av utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande och de kommer att de främjas till exempel i pilothögskolornas arbete.

Bekanta dig med förstudien: ladda ner materialet (pdf).

Mera information

Expert Satu Hakanurmi

satu.hakanurmi@csc.fi