Blogg

Mot världens bästa digitala pedagogik med en gemensam vision

I projektet Digivisio 2030 har högskolorna definierat en gemensam vision för digital pedagogik hösten 2022. Visionen bygger på en gemensam vilja och skapar en ram för utvecklingen av digital pedagogik. Visionen som vi arbetar med tillsammans är följande: världens bästa digitala pedagogik är relevant och effektiv eftersom den lever i tiden, bygger på vardagen och tillgodoser behoven hos de olika inlärarna. Vi förverkligar denna vision bland annat genom nationell utbildning i digital pedagogik och kvalitetskriterier för digital pedagogik. Bit för bit förverkligar vi visionen om digital pedagogik genom att skapa vardagslösningar för högskolorna.

I projektets första fas kommer vi att utveckla en bricka för kontinuerligt och flexibelt lärande som gör det öppna studieutbudet vid högskolorna tillgängligt för alla på ett enkelt och smidigt sätt. Vi använder digital pedagogik för att utveckla tjänsten och stödja högskolorna i att producera högkvalitativt utbildningsinnehåll för tjänsten. Vi är starkt inriktade på framtiden och arbetar ständigt mot vårt mål att tillhandahålla den bästa högskolepedagogiken i världen.

Vi samarbetar med högskolorna

Pedagogik är ett övergripande tema i projektet. Dess experter är involverade i olika aspekter av projektets arbete, från design till produktutveckling och stöd för förändringsprogrammet inom högskolorna. Experter från högskolor deltar i stor utsträckning som delgenomförare och i temagrupper. De tvärvetenskapliga temagrupperna, som inledde sitt arbete i början av året, kommer att fokusera på olika teman inom projektet. Ämnen som rör digital pedagogik behandlas särskilt av temagrupperna för Data, Vägledning och Utbildningsutbud. Projektbyrån samordnar arbetet och tar bland annat upp ämnen som rör digital pedagogik i grupperna. Nätverken är också en viktig partner i Digivisioarbetet. När det gäller digital pedagogik är viktiga partner bland annat Kouke-nätverket och Digipedanätverket.

Nationella utbildningar skapar möten och en känsla av gemenskap

År 2023 inleds de första nationella utbildningarna som samordnas av Digivisio. Utbildningarna kommer att behandla ämnen som lärandedesign, pedagogiskt manusskript och vägledning i digitala miljöer, bedömning i digitala miljöer samt gemenskap och interaktion i digitala miljöer. Samtidigt fokuserar de delgenomförare som valts ut från högskolorna på planeringen av de nationella utbildningarna för år 2024. Nästa år kommer det att hållas fyra intressanta utbildningar om följande teman: implementering av modularitet i planeringen av utbildning, lärandeanalytik och AI som stöd för lärandedesign och bedömning av lärande, stöd för tillgänglighet, inkludering och jämlikhet i utbildningsutbudet på brickan av kontinuerligt och flexibelt lärande samt nya implementeringsmodeller för utbildning för att stödja den kontinuerliga läranden. De nationella utbildningarna stöder utvecklingen av digital pedagogik inom högskolorna och är ett utmärkt exempel på högskolesamarbete samt gruppbaserat lärande i samarbete.

Utbildningsinnehåll av hög kvalitet för ett brett spektrum av lärande

Den första versionen av kvalitetskriterierna för digital pedagogik publicerades i mars 2023. Kvalitetskriterierna är en del av projektets allmänna spelregler. Kvalitetskriterierna kommer att användas i studieutbudet på brickan av kontinuerligt och flexibelt lärande. Enligt kvalitetskriterierna ska studierna vara forskningsbaserade, modulärt sammansatta helheter, innehålla en mängd olika alternativa presentationsmetoder, återkoppling och vägledning samt vara digitalt tillgängliga. Lärandeprocessen ska också vara transparent.

Kvalitetskriterierna stöder visionen om digital pedagogik till exempel genom att uppmuntra utbudet av små kunskapshelheter, vilket gör det möjligt för den lärande att enkelt utforska nytt innehåll samt som det ökar de vardagliga inlärningsmomenten. Den digitala pedagogiken måste, i linje med visionen, tjäna en mängd lärande av ett brett spektrum. Vi tar hänsyn till denna aspekt särskilt i kriterierna för att definiera mångfald och tillgänglighet samt användbarhet för digitalt stött lärande.

Kvalitetskriterierna för digital pedagogik är under utveckling och vi kommer att fortsätta arbeta med dem tillsammans med högskolorna. Pilotprojekthögskolorna testar kvalitetskriterierna och vi ska samarbeta med högskolorna för att utveckla de olika sätten att införliva kvalitetskriterierna i högskolornas planerings- och kvalitetsstyrningsprocesser. Huvudsyftet med kvalitetskriterierna för digital pedagogik är att stödja högskolorna i deras arbete med att producera och välja högkvalitativt innehåll för brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.

Vi förverkligar visionen om digital pedagogik genom att dra nytta av ett brett spektrum av expertis. Tillsammans med högskolegemenskapen kan vi uppnå vårt gemensamma mål. Följ med Digivisio på dess resa mot framtidens lärande!

Sini Hakala

KOORDINATOR

Digital pedagogik

sini.hakala@csc.fi

Detta är en del av en serie bloggar som öppnar upp den digitala pedagogiska visionen i projektet Digivisio 2030. Läs mer om visionen.