Nyhet

Visionen för digital pedagogik bygger upp en gemensam vilja och skapar en grund för utveckling i projektet Digivisio 2030

I framtiden kommer vårt samhälle att behöva ett allt bredare spektrum av komptens. Lärande ska vara tillgängligt för alla på ett flexibelt, flytande och mångsidigt sätt hela livet. Som en del av projektet Digivisio 2030 har högskolorna identifierat behovet av att definiera vilken typ av högskole- och digital pedagogik som krävs för framtidens lärande. Pedagogiken lever och utvecklas ständigt och därför behöver vi en gemensam vision för dess utveckling inom ramen för projektet Digivisio 2030.

Visionen för den digitala pedagogikens framtid har utvecklats i samarbete mellan högskolor och pedagogiska nätverk under våren 2022. Syftet med visionsarbetet har varit att skapa en gemensam vision för utvecklingen av digital pedagogik vid högskolorna och att lägga grunden för det digitala pedagogiska utvecklingsarbetet inom projektet Digivisio. I visionsarbetet har man också försökt reda ut vilken typ av digital pedagogik som kommer att stödja den lärande och lärandet i den framtida verksamhetsmiljön.

Visionen för digital pedagogik är att den bästa digipedagogiken i världen är relevant och effektiv, eftersom den lever i tiden, bygger på vardagen och tillgodoser behoven hos den lärande. Ur den lärandes synvinkel håller högkvalitativ pedagogik jämna steg med den föränderliga världen och undanröjer hinder för inlärning. I framtiden kommer digital pedagogik att ses som en integrerad del av högskolepedagogiken och lärarna kommer att erbjudas mer stöd i sitt dagliga arbete. Den bästa pedagogiken i världen utvecklas genom möten mellan pedagogiska experter, dvs. högskolepedagogiken utvecklas i samarbete mellan högskolor och experter.

”Det har varit fint att arbeta med visionen för digital pedagogik tillsammans med olika aktörer! Visionsarbetet skapar en bra grund för gemensam utveckling t. ex. när det gäller brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande”, sammanfattar projektchef Tuula Heide.

I workshoppen som ordnades under våren 2022 deltog Digivisios kontaktpersoner vid högskolorna, lärare, studentrepresentanter, Kouke-nätverket, OHA-nätverken, Digipeda-nätverket och utbildningsansvariga vice rektorer samt personal från Digivisios projektkontor. Projektets generalförsamling beslutade att lansera visionen vid sitt möte i november. Visionen utnyttjas i projektet Digivisios digipedagogiska utvecklingsarbete och i genomförandet av tjänster. 

Bekanta dig med visionen för högskolepedagogik: ladda ner materialet (pdf).

Mera information

projektchef Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi