Utredning

Utveckling av studentantagning nu och i framtiden – förstudie om antagning av studerande och urvalsprov finns nu tillgänglig

Antagning av studerande och urvalsprov har varit föremål för ett intensivt utvecklingsarbete inom den högre utbildningen under de senaste åren. Projektet Digivisio 2030 har identifierat behovet av att se över hela frågan om antagning och urvalsprov, särskilt ur ett digitaliseringsperspektiv och med tanke på det sektorsövergripande samarbete vid högskolorna. Syftet med undersökningsprojektet som inleddes år 2022 är att förutse och få en bild av hur studentantagning och urvalsprov vid högskolorna kommer att förändras fram till år 2030 och vilka åtgärder detta kommer att kräva av högskolorna.

Som en del av undersökningsprojektet har en förstudie genomförts om den aktuella situationen när det gäller att utveckla antagning och urvalsprov samt projektet Digivisio 2030:s eventuella roll i detta utvecklingsarbete. Förstudien utfördes av Marko Borodavkin från Yrkeshögskolan Metropolia och Susanna Tarkiainen från Helsingfors universitet.

I förstudien granskas de reformer av studentantagning och urvalsprov som genomförts under de senaste åren, beskrivs den nuvarande situationen för antagning av studerande och urvalsprov vid yrkeshögskolor och universitet samt undersöks pågående utvecklingsprojekt.

Det konstateras i förstudien att antagning och urvalsprov för närvarande utvecklas systematiskt och att man utgår från att betygsantagning och urvalsprov även i fortsättningen kommer att vara de viktigaste antagningsmetoderna vid högskolorna. Konsortiet för studentantagning till yrkeshögskolor ansvarar för utvecklingsarbetet inom yrkeshögskolesektorn, medan Helsingfors universitets utvecklingsprojekt för antagning av studerande 2022–2025 granskar antagningen vid universiteten. Yrkeshögskolorna har kommit överens om att utveckla studentantagningen fram till år 2024, medan universitetens utvecklingsprojekt kommer att upphöra under år 2025.

Universiteten och yrkeshögskolorna befinner sig för närvarande i mycket olika situationer när det gäller utvecklingen av studentantagning, men de gemensamma övergripande temana i de båda sektorerna kan ses i att utveckla antagningen på ett mer ansökarvänligt, kostnads- och resurseffektivt sätt för den sökande och högskolorna.

På grundval av den preliminära studien beslutade styrgruppen vid sitt möte i december att Digivisio 2030 i detta skede inte har någon avledbar roll att spela i utvecklingen av studentantagning vid högskolorna. Förhållandet mellan utvecklingen och Digivisio kan omvärderas mer i detalj när planerna för Digivisios fortsatta fas åren 2025–2030 har fastställts och planerna för att utveckla studentantagningen vid högskolorna på längre sikt har preciserats.

Se sammanfattningen av förstudien: ladda ner materialet.

Läs hela förstudien (på finska): ladda ner materialet.

Mera information

Expert Satu Hakanurmi