Nyhet

Stödprogram för förändrings­ledning utarbetas i Digivisio

Projektet Digivisio 2030 inleder en lång rad förändringar i högskolornas vardag och verksamhetssätt. Införandet av en ny nationell digital tjänsteplattform, digitaliseringen av studieadministrativa processer, utvecklingen av högskolorna till kunskapsdrivna öppna gemenskap samt införandet av data till individen och samhället förutsätter ett framgångsrikt genomförande av olika förändringar vid högskolorna.

Som en del av Digivisio-arbetet har ett stödprogram för förändringsledning planerats under våren 2022 vilket kommer att stödja högskolorna i deras egna gemenskap att framgångsrikt identifiera och främja de potentiella förändringar som Digivisio har åstadkommit.

Just nu håller man på att färdigställa programmet för förändringsledning med planeringsunderlag i högskolornas eget förändringsarbete.

”Planeringsunderlaget bygger i första hand på förändring baserad på engagemang och dialog”, beskriver projektchef Erika Maliranta.

Högskolorna definierar organisationens förmåga att förändras och behovet av att utveckla kompetensen i enlighet med Digivisio 2030-målen vid sin egen högskola. Likaså kommer högskolans strategiska val, utvecklingsplanerna för digitaliseringen samt andra pågående och planerade projekt att återspeglas i målen och prestationerna för Digivisio 2030-projektet.

”Högskolorna bestämmer alltså själva sina egna mål och vad, hur och när de ska ta i bruk de tjänster som ska utvecklas i Digivisio”, sammanfattar Maliranta.

Som en del av stödprogrammet för förändringsledning kommer varje högskola att få utse en egen förändringssamordnare under hösten. Förändringssamordnaren ansvarar för att samordna förändringsärenden vid sin högskola t. ex. genom att upprätta en plan för förändringsledning för den egna högskolan. Projektet ska skapa ett ramverk för kamratstödnätverk för förändringssamordnarna vars mål och metoder de själva definierar.

Syftet är att erbjuda högskolorna det stöd de behöver i förändringsledning så att förutsättningarna för att nå Digivisios mål blir så gynnsamma som möjligt. Själva förändringsledningen och genomförandet av förändringar är högskolornas ansvar.

Generalmötet för projektet fattade beslut om stödprogrammet för förändringsledning, arbetsbeskrivning av samordnare och det ekonomiska stödet för deras arbete i sitt möte 31.5.2022.

Mera information

Projektchef Erika Maliranta

erika.maliranta@csc.fi